Otwarty konkurs ofert 2019 - aktywizacja i działania na rzecz osób wykluczonych

Burmistrz Czarnej Białostockiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu aktywizacji mieszkańców Gminy Czarna Białostocka w roku 2019.

Wsparciem finansowym zostaną objęte zadania w zakresie aktywizacji i działań na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ze względu na wiek, choroby, kwalifikacje zawodowe oraz działalności kulturalnej, edukacyjnej, prozdrowotnej, ekologicznej na rzecz społeczności lokalnej.

 Na realizację zadań przeznacza się środki publiczne w wysokości 5 600,00 zł.

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Oferty powinny być składane osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej lub przesłane pocztą na adres: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, 16-020 Czarna Białostocka, ul. Torowa 14A do dnia 11 lutego 2019 r. do godz. 15:00

 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do kancelarii Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej.

 

Do dnia 11 lutego 2019 r. trwa też nabór kandydatów środowiska pozarządowego do komisji konkursowej rozpatrującej złożone w konkursie oferty.

Zgłoszenia należy dokonać korzystając z formularza zgłoszenia kandydata środowiska pozarządowego (zał. nr 2 do zarządzenia 17/19 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 17 stycznia 2019 r.)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Data wytworzenia: 2019-01-18

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2019-01-18

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2019-01-18