Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu BIP Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej

Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego BIP Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej.

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-03-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia:

 • mapy
 • dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-07-20. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Skorulski, adres poczty elektronicznej informatyk@czarnabialostocka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 857131360. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Burmistrz Czarnej Białostockiej

Adres organu odwoławczego: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka

Adres e-mail organu odwoławczego: um@czarnabialostocka.pl

Telefon organu odwoławczego: 857131340

Dostępność architektoniczna

Urzęd Miejski w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka

Budynek dwupiętrowy bez windy jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • na parkingu z prawej strony budynku (przy ul. Słowackiego) znajduje się dwa oznaczone na niebiesko miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • plac miejski nie posiada barier architektonicznych uniemożliwiających dojazd do drzwi frontowych budynku.
 • do budynku prowadzi sześć stopni schodów oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach, przy których zmontowane są poręcze,
 • budynek nie posiada windy ani platformy przyschodowej,
 • kancelaria podawcza, która stanowi punkt kontaktowy dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie.
 • miejsce obsługi osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po lewej stronie,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po prawej stronie w korytarzu,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • w budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille'a na poręczach schodów i na tabliczkach informacyjnych znajdujących się przy drzwiach pokoi pracowników Urzędu.
 • w kancelarii podawczej znajduje się pętla indukcyjna
 • tabliczki informacyjne przy drzwiach pracowników Urzędu zawierają tagi NFC
 • na stronie internetowej Urzędu dostępny jest film informacyjny w Polskim Języku Migowym, dostępnym w zakładce "Informacje o dostępności"

Udogodnienia

 • Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.

Inne informacje i oświadczenia

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu. Kontakt:  Monika Rymarska, ul. Torowa 14A, Czarna Białostocka, pok. 211, e-mail: mrymarska@czarnabialostocka.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Data wytworzenia: 2020-07-20

Wprowadzający: Łukasz Puciłowski

Data modyfikacji: 2023-03-30

Opublikował: Łukasz Puciłowski

Data publikacji: 2020-08-10