Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej

Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych

w Gimnazjum  im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej


Podstawa prawna:

 1. Art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.),
 2. Art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458),
 3. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009r (Dz. U. Nr 50 poz. 398).

 

§ 1

Regulamin określa zasady wynagradzania  i przyznawania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Przepisach prawa pracy- rozumie się przez to przepisy Kodeksu Pracy i przepisy wykonawcze wydane na jego podstawie,
 2. Ustawie- rozumie się przez to ustawę o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r (Dz. U. Nr 223, poz. 1458),
 3. Rozporządzeniu- rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398),
 4. Pracownikach- rozumie się przez to osoby zatrudnione w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej na podstawie umowy o pracę
 5. Pracodawcy- rozumie się przez to Gimnazjum im. Jana Pawła II w czarnej Białostockiej reprezentowane przez dyrektora gimnazjum,
 6. Organizacji związkowej- rozumie się przez to związki zawodowe działające na terenie szkoły,
 7. Wynagrodzeniu zasadniczym- rozumie się prze to stawkę osobistego zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego,
 8. Najniższym wynagrodzeniu- rozumie się przez to wynagrodzenie określone w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu z dnia 10 października 2002r. (Dz. U. Nr 200 poz.1679 z późn. zm.)

§ 3

1. Pracownikom z tytułu zatrudnienia przysługuje:

1) Wynagrodzenie zasadnicze- na zasadach określonych w rozporządzeniu i regulaminie,

2) Dodatek za wieloletnią pracę- na zasadach określonych w ustawie i rozporządzeniu,

3) Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej- na zasadach określonych w Kodeksie Pracy,

4) Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych- na zasadach określonych w Kodeksie Pracy,

5) Wynagrodzenie za pracę w niedziele i święta- na zasadach określonych w Kodeksie Pracy,

6) Nagroda jubileuszowa- na zasadach określonych w ustawie i rozporządzeniu,

7) Dodatkowe wynagrodzenie roczne- na zasadach określonych w ustawie z 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.)

8) Jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę- na zasadach określonych w ustawie i rozporządzeniu,

9) Odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika- na zasadach określonych w ustawie z 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikiem stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.)

10) Odprawa pośmiertna- na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.

2. Pracownicy mogą otrzymać także:

1) Dodatek funkcyjny- na zasadach określonych w regulaminie,

2) Premię- na zasadach określonych w regulaminie

3) Nagrodę z funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy na zasadach określonych w regulaminie,

4) Dodatek specjalny- na zasadach określonych w regulaminie.

3. Wypłaty dodatków określonych w § 4 ust 1 i 2 dokonuje się na zasadzie odrębnych przepisów.

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia może nastąpić w przypadku:

1) Zmiany stanowiska pracy,

2) Istotnej zmiany zakresu czynności na danym stanowisku wskutek powiększenia lub pomniejszego tego zakresu,

3) Zmiany stawek płac zasadniczych w tabeli płac,

4) Istotnego podniesienia kwalifikacji zawodowych pracownika, z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

5) Wynagrodzenie zasadnicze może podlegać corocznemu podwyższeniu w miarę posiadanych środków.

 

 

  § 4

  Ustala się:

  1. Tabelę miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego- zał. Nr 1
  2. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego- zał. Nr 2
  3. Tabelę wymagań kwalifikacyjnych- zał. Nr 3.

   

  § 5

  1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosownie do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.
  2. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie.

   

  § 6

  Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach:

  1. Główny księgowy,
  2. Sekretarz szkoły

  - przysługuje dodatek funkcyjny wg tabeli- zał. Nr 2

   

  §  7

  1. Pracownikowi z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może być przyznany dodatek specjalny w wysokości do 40 % wynagrodzenia zasadniczego.
  2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek specjalny może być przyznany w wysokości wyższej.
  3. Podstawę przyznania dodatku, o którym mowa w ust. 1, stanowi decyzja dyrektora, w której należy określić maksymalny czas, do którego dodatek się przyznaje, nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

   

  § 8

  1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz premiowy w wysokości 20% planowanych wynagrodzeń zasadniczych pracowników.
  2. Pracownik ma prawo do premii w wysokości 20% jego wynagrodzenia zasadniczego, w tym: 5% premia regulaminowa, 15% premia uznaniowa.
  3. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może , w ramach funduszu, o którym mowa w ust. 1, przyznać pracownikowi premię w wysokości do 50% jego wynagrodzenia zasadniczego.
  4. Premia może być przyznana pracownikom, którzy właściwie wykonują swoje obowiązki, a w szczególności:
   1. Terminowo i przy zachowaniu należytej jakości wykonują przydzielone im zadania,
   2. Dbają o mienie szkoły i powierzone stanowisko pracy,
   3. Przestrzegają przepisów regulaminu pracy i ustalonego porządku pracy,
   4. Podejmują dobrowolne   dodatkowe działania, zadania na rzecz szkoły,
   5. Przestrzegają zasad współżycia społecznego.
   6. Premia uznaniowa pomniejszana jest o 1/30 za  każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy z powodu choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny lub urlopu macierzyńskiego.

   

   

  § 9

   1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz nagród w wysokości 1% planowanego osobowego funduszu płac z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy.

   2. Fundusz może być podwyższony przez dyrektora w ramach posiadanych środków na wynagrodzenie osobowe.

   3. Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje dyrektor w oparciu o niniejszy regulamin.

   4. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub innej ważnej okazji.

   5. Ustala się następujące kryteria przyznawania nagród:

   1) Wzorowe wypełnianie obowiązków pracowniczych,

   2) Złożoność realizowanych zadań,

   3) Terminowość i wysoka jakość realizowanych zadań,

   4) Wykazywanie inicjatywy w pracy w zakresie poprawy funkcjonowania szkoły,

   5) Przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów pożarowych,

   6) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z potrzebami szkoły,

   7) Dbanie o dobro placówki,

   8) Dyspozycyjność pracownika w zakresie wykonywania ważnych i pilnych zadań zawodowych, które nie mieszczą się w zakresie obowiązków pracownika.

   6. Nagroda nie może być przyznana pracownikowi, który w okresie ostatniego roku:

   1) Został ukarany karą upomnienia lub nagany,

   2) Opuścił jakikolwiek dzień bez usprawiedliwienia.

   7. O przyznaniu nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej pracownik jest zawiadamiany na piśmie.

   8. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody przekazywany jest do akt osobowych pracownika.

    

    

   § 10

   Zasady wynagradzania za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą określają przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 95 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 31 poz. 267 z późn. zm.)

    

   § 11

   1. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.
   2. Wypłata wynagrodzenia następuje z dołu i  do 27 każdego  dnia miesiąca przelewem  na   konto osobiste we wskazanym banku.

    

   § 12

   W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, przepisy ustawy Kodeksu Pracy oraz inne przepisy prawa pracy.

    

   § 13

   1. Regulamin może być zmieniany w formie aneksów uzgodnionych z zakładowymi organizacjami związkowymi.
   2. Aneksy zaczynają obowiązywać w terminie i po podaniu ich do wiadomości pracowników w sposób przyjęty dla Regulaminów wynagradzania.
   3. Zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem pod oświadczeniem o zapoznaniu się.

    

   § 14

   1. Regulamin wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia podpisania i po podaniu do wiadomości w formie zarządzenia i obowiązuje do odwołania.
   2. Regulamin jest do wglądu w sekretariacie szkoły.

    

   § 15

   Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc dotychczasowy regulamin wynagradzania z dnia 24 czerwca 2009 roku.

    

   § 16

   Regulamin był uzgadniany z zakładowymi organizacjami związkowymi.

    

   Regulamin wprowadza się na podstawie art.30 ust. 5 Ustawy o związkach zawodowych z 23 maja 1991 roku.

    

    

   Czarna Białostocka, 3 grudnia 2012

   Pracodawca

    

   Załącznik nr 1

   Tabela wynagrodzenia zasadniczego

   Kategoria zaszeregowania

   Minimalna kwota w złotych

   Maksymalna kwota ustawowego wynagrodzenia

   I

   1100,00

   1200,00

   II

   1120,00

   1300,00

   III

   1140,00

   1400,00

   IV

   1160,00

   1500,00

   V

   1180,00

   1600,00

   VI

   1200,00

   1700,00

   VII

   1220,00

   1850,00

   VIII

   1240,00

   2000,00

   IX

   1260,00

   2150,00

   X

   1280,00

   2300,00

   XI

   1300,00

   2500,00

   XII

   1350,00

   2700,00

   XIII

   1400,00

   2900,00

   XIV

   1450,00

   3200,00

   XV

   1500,00

   3500,00

   XVI

   1550,00

   3800,00

   XVII

   1600,00

   4100,00

   XVIII

   1650,00

   4500,00

   XIX

   1700,00

   4900,00

    

    

   Załącznik nr 2

    

   Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego

   i dodatku funkcyjnego

   Stanowisko

   Kategorie zaszeregowania

   Minimalne wynagrodzenie

   Maksymalne wynagrodzenie

   Maksymalna kwota dodatku funkcyjnego

   Główny księgowy

   XVI- XVII

   1550,00

   4100,00

   1200,00

   Sekretarz szkoły

   XII- XIII

   1350,00

   2900,00

   800,00

   Intendent

   V- X

   1180,00

   2300,00

   -----

   Kucharz

   V- X

   1180,00

   2300,00

   -----

   Konserwator

   V- X

   1180,00

   2300,00

   -----

   Pomoc kuchenna

   IV- VIII

   1160,00

   2000,00

   -----

   Sprzątaczka

   III- V

   1140,00

   1600,00

   -----

    


    

    

   Załącznik  nr 3

   Tabela wymagań kwalifikacyjnych

   l.p

   Stanowisko

   Minimalna grupa wynagrodzenia zasadniczego

   Minimalne wymagania kwalifikacyjne

   Wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

   Staż pracy w latach

   1.

   Główny księgowy

   XVI

   Według odrębnych przepisów

   2.

   Sekretarz szkoły

   XII

   Średnie

   5

   3.

   Intendent

   V

   Średnie

   1

   Zasadnicze zawodowe

   2

   4.

   Kucharz

   V

   Średnie zawodowe

   -

   Zasadnicze zawodowe i odpowiednie wyszkolenie w zawodzie

   -

   5.

   Konserwator

   V

   Średnie zawodowe

   -

   Zasadnicze zawodowe i odpowiednie wyszkolenie w zawodzie

   -

   6.

   Pomoc kuchenna

   IV

   Zasadnicze zawodowe

   -

   Podstawowe

   -

   7.

   Sprzątaczka

   III

   Podstawowe

   -

    

   Metryka strony

   Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

   Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

   Wprowadzający: Rada Miejska

   Data modyfikacji: 2013-01-29

   Opublikował: Wojciech Skorulski

   Data publikacji: 2013-01-29