Informacja

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Aktem prawnym regulującym działania pomocy społecznej jest ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593). 


 

Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

ubóstwa,

sieroctwa,

bezdomności,

bezrobocia,

niepełnosprawności,

długotrwałej lub ciężkiej choroby,

przemocy w rodzinie,

potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,

braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,

trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

alkoholizmu lub narkomanii,

zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

klęski żywiołowej lub ekonomicznej.

Do postępowania w sprawie świadczeń pomocy społecznej mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego ze zmianami wynikającymi z ustawy. 

Aby otrzymać pomoc należy zgłosić się do siedziby Ośrodka. Pomoc może być przyznana również z urzędu lub na wniosek innej osoby.

Do podania należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody netto (czyli bez podatku oraz składek na ubezpieczenie) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz dołączyć inne wymagane dokumenty, tj. :

1. osoba zatrudniona - zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach

2. osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy - zaświadczenie potwierdzające powyższy fakt

3. osoba niepełnosprawna - orzeczenie o niepełnosprawności, odcinek renty

4. emeryt - odcinek emerytury

5. rolnicy - zaświadczenie potwierdzające wysokość posiadanego gospodarstwa, potwierdzenie o opłaconej składce KRUS.

Pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu gdzie przeprowadza wywiad środowiskowy. Rozpoznaje sytuację socjalno-bytową i na tej podstawie planuje pomoc. Na każdą formę pomocy wydawana jest decyzja administracyjna. Wypłaty zasiłków pieniężnych odbywają się w kasie Urzędu Miejskiego.

Wszystkie zgłaszane sprawy są odnotowane w rejestrze prowadzonym przez Ośrodek.

M-G OPS prowadzi archiwum, gdzie przechowywane są wszystkie dokumenty przez wymagany okres czasu.

Struktura organizacyjna 

W Ośrodku zatrudnieni są:

Kierownik

4 specjalistów pracy socjalnej

2 pracowników socjalnych

1 referent do spraw dodatków mieszkaniowych

4 opiekunki domowe ( 3 na usługach psychiatrycznych i 1 na zadaniach własnych).

Rodzaje pomocy świadczonej  przez Ośrodek

 

Świadczenia pieniężne       

  1. zasiłek stały
  2. zasiłek okresowy
  3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

 

Świadczenia w formie opłacania składek

  1. składka na ubezpieczenie społeczne
  2. składka na ubezpieczenie zdrowotne

Świadczenia niepieniężne

 

  1. pomoc rzeczowa
  2. sprawienie pogrzebu
  3. schronienie
  4. posiłek
  5. niezbędne ubranie

Pomoc w formie usług opiekuńczych

1. zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych

2. opieka higieniczna, pielęgnacyjna i rehabilitacja

3. zapewnienie kontaktów z otoczeniem

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461zł, zwanej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej"

osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316zł, zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie"

rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej „kryterium dochodowym rodziny"

Od dnia 1 maja 2004r. wartość dochodu odpowiadająca dochodowi miesięcznemu z 1 hektara przeliczeniowego wynosi 194zł.

Przy ustalaniu kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych pomocy społecznej brane są pod uwagę dochody osoby zainteresowanej i jej rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku do ośrodka pomocy społecznej lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Formy pomocy pieniężnej realizowane przez Ośrodek

ZASIŁEK STAŁY 

Zasiłek stały przysługuje:

1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418zł miesięcznie

2. w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje.

ZASIŁEK OKRESOWY 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 20% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,

w przypadku rodziny - 15% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20zł miesięcznie.

ZASIŁEK CELOWY

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów  zakupu żywności, leków i leczenia, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany: 

1. specjalny zasiłek celowy

2. zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury lub renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.  

Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.

Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest opłacana przez okres sprawowania opieki. 

USŁUGI  OPIEKUŃCZE 

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona oraz osobie, która wymaga pomocy innych osób a rodzina , a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarz pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze świadczone są przez zatrudnione w Ośrodku opiekunki, w domu klienta na terenie miasta i gminy Czarna Białostocka.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi również dodatki mieszkaniowe, tj. przyjmuje wnioski, wydaje decyzje, przekazuje środki pieniężne na poszczególne administracje mieszkaniowe. Działa w oparciu o ustawę z dnia 21.06.2001r. (Dz.U. Nr 71, poz. 734).

        Od 1 maja br. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej realizuje nowe zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003r. ( Dz. U. Nr 228, poz. 228) o świadczeniach rodzinnych.

            Podstawą ubiegania się o świadczenie rodzinne jest złożenie   wniosku   wraz z wymaganymi dokumentami oraz spełnienie kryterium dochodowego: jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00zł.   

Warunkiem otrzymania dodatku jest nabycie prawa do zasiłku rodzinnego. A zatem w nowym systemie, jeżeli nie będzie przysługiwał zasiłek rodzinny nie będą przysługiwały dodatki do tego zasiłku.

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko:

1) do ukończenia przez dziecko 18 roku życia bez dodatkowych warunków związanych np. z nauką w szkole,

2) do ukończenia przez dziecko 21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole,

3) do ukończenia przez dziecko 24 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej i jest niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym albo znacznym.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

- 43zł na I i II dziecko

- 53zł na III dziecko

- 66zł na IV i kolejne

Dodatki do zasiłku rodzinnego 

1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Przysługuje jednorazowo w wysokości 500zł na każde dziecko.

2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Dodatek będzie wprowadzony w miejsce dotychczasowego zasiłku wychowawczego. Przysługuje on pracownicy lub pracownikowi korzystającym z urlopu wychowawczego.

Dodatek ten przysługuje przez okres do:

- 72 miesięcy, gdy dziecko w wieku do lat 16 jest niepełnosprawne albo w wieku powyżej 16 lat jest niepełnosprawne w stopniu znacznym,

- 36 miesięcy, gdy opieka sprawowana jest nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym przy jednym porodzie,

- 24 miesiące, w pozostałych przypadkach.

Dodatek przysługuje w wysokości 400zł miesięcznie.

3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania

Dodatek ten zastępuje dotychczasowy gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej. Przysługuje on osobie samotnie wychowującej dziecko, która utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych, gdyż upłynął ustawowy okres jego pobierania. Dodatek przysługuje w wysokości 400zł miesięcznie przez okres do 3 lat, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 lat. 

4. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje w wysokości po 170zł miesięcznie na dziecko. Jeżeli osoba samotna wychowuje niepełnosprawne dziecko w wieku do lat 16 lub dziecko starsze o znacznym stopniu niepełnosprawności, wówczas dodatek ten przysługuje w wysokości 250zł miesięcznie na dziecko. 

5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

Dodatek ten przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z poddaniem rehabilitacji lub nauką dziecka niepełnosprawnego w wieku do 16 lat i dla dziecka o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku do 24 lat.

Dodatek przysługuje w wysokości:

- 50zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat,

- 70zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 lat, do ukończenia 24 lat.

6.  Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek ten przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego (do szkoły ponadgimnazjalnej włącznie). Będzie on wypłacany we wrześniu każdego roku w wysokości 90zł na dziecko. 

7. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatek ten przysługuje z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

- na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - w wysokości 80zł miesięcznie na dziecko albo

- na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - w wysokości 40zł miesięcznie na dziecko.

Świadczenia opiekuńcze 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

1) niepełnosprawnemu dziecku

2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli ma znaczny stopień niepełnosprawności,

3) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,

4) osobie, która ukończyła 75 lat życia.

Świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało w przypadku rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem do lat 16 lub dzieckiem powyżej 16 roku życia, jeżeli ma znaczny stopień niepełnosprawności. Prawo do świadczenia, w przeciwieństwie do zasiłku pielęgnacyjnego, będzie uzależnione od dochodu na osobę w rodzinie, tj. 583zł. Wysokość świadczenia została określona na kwotę 420zł miesięcznie.       

Czarna Białostocka, dnia 20.07.2004r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-19

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-19