Klauzula informacyjna ogólna dla kilentów Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej

Klauzula informacyjna ogólna dla klientów

Urzędu Miejskiego

w Czarnej Białostockiej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach wykonywania zadań publicznych przez Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej jest Burmistrz Czarnej Białostockiej  , ul. Torowa 14A ,16-020 Czarna Białostocka .
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul.Torowa 14A ,16-020 Czarna Białostocka lub email: um@czarnabialostocka.pl
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Torowa 14A ,16-020 Czarna Białostocka lub email: wmajewski@czarnabialostocka.pl , tel. 85 713 13 40.
 4. Dane osobowe klientów są  zbierane  przetwarzane  w celu możliwości realizacji ustawowych zadań publicznych Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej  określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz innych przepisach i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów , o których mowa w ust.4 i wynika z przepisów prawa. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne  lecz niezbędne do realizacji  wskazanych wyżej celów.
   W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin; umów o dofinasowanie zawartych  pomiędzy beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.).

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Data wytworzenia: 2018-05-25

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2018-05-25

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2017-03-27