Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 6740.3.7.2017

AR.6740. 3. 7. 2017

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Czarnej Białostockiej, złożony w dniu 01.02.2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową dróg gminnych Nr 104824 B i 104826 B na odcinku Zamczysk – Podzamczysk - Niemczyn wraz z przebudową przepustów oraz budową kanalizacji deszczowej, na działkach o nr ewid.:

164; 162/2; 162/1 – obręb 10 Łapczyn, gm. Czarna Białostocka

127; 31/2; 31/1; 51/1; 13/10; 58/1; 13/8; 59/1; 60/1; 13/6; 14/2; 15/2; 16/2; 61/1; 122/2; 17/2; 140; 18/4; 64/1; 18/6; 124; 123; 70/2; 67/1; 69/6; 69/10; 69/8; 66/3; 68/2 – obręb 20 Zamczysk, gm. Czarna Białostocka,

141/1; 139; 143/1; 65/2; 104/2; 66/6; 66/4; 67/6; 67/4; 68/6; 68/4; 71/10; 71/6; 71/8; 70/4; 70/2; 108; 104/3; 110; 29/7; 114/1 – obręb 12 Niemczyn , gm. Czarna Białostocka.

Ograniczenie w korzystaniu z działek:

177/1 dowiązanie nawierzchnią do dr. pow. 1426B – obręb 10 Łapczyn, gm. Czarna Białostocka,

114/1 dowiązanie nawierzchnią do dr. pow. 1420B – obręb 12 Niemczyn, gm. Czarna Białostocka.

Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje:

  1. przebudowę z rozbudową nawierzchni jezdni i poboczy,
  2. przebudowę przepustów pod koroną drogi,
  3. budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem,
  4. usunięcie drzew i krzewów,

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

Obręb 20 Zamczysk j. ewid. gm. Czarna Białostocka:

- nr geod. 31 na działki nr 31/1; 31/2 i 31/3,   - nr geod. 51 na działki nr 51/1 i 51/2,

- nr geod. 13/4 na działki nr 13/10 i 13/9,       - nr geod. 58 na działki nr 58/1 i 58/2

- nr geod. 13/3 na działki nr 13/8 i 13/7,         - nr geod. 59 na działki nr 59/1 i 59/2

- nr geod. 60 na działki nr 60/1 i 60/2,             - nr geod. 13/2 na działki nr 13/6 i 13/5

- nr geod. 14 na działki nr 14/2 i 14/1,             - nr geod. 15 na działki nr 15/2 i 15/1

- nr geod. 16 na działki nr 16/2 i 16/1,             - nr geod. 61 na działki nr 61/1 i 61/2

- nr geod. 122 na działki nr 122/2 i 122/1,       - nr geod. 17 na działki nr 17/2 i 17/1

- nr geod. 18/1 na działki nr 18/4 i 18/3,           - nr geod. 64 na działki nr 64/1 i 64/2

- nr geod. 18/2 na działki nr 18/6 i 18/5,           - nr geod. 70 na działki nr 70/2 i 70/1

- nr geod. 67 na działki nr 67/1 i 67/2,             - nr geod. 69/1 na działki nr 69/6 i 69/5

- nr geod. 69/4 na działki nr 69/10 i 69/9,         - nr geod. 69/3 na działki nr 69/8 i 69/7

- nr geod. 66/1 na działki nr 66/3 i 66/4,           - nr geod. 68 na działki nr 68/2 i 68/1,

 

Obręb 12 Niemczyn j. ewid. gm. Czarna Białostocka:

- nr geod. 141 na działki nr 141/1 i 141/2,           - nr geod. 143 na działki nr 143/1 i 143/2

- nr geod. 71/7 na działki nr 71/8; 71/10 i 71/9, - nr geod. 70/1 na działki nr 70/4 i 70/3.

 

Działki przewidziane do włączenia w pas drogowy:

nr 31/2; 31/1; 51/1; 13/10; 58/1; 13/8; 59/1; 60/1; 13/6; 14/2; 15/2; 16/2; 61/1; 122/2; 17/2; 18/4; 64/1; 18/6; 70/2; 67/1; 69/6; 69/10; 69/8; 66/3; 68/2 – obręb 20 Zamczysk,

nr141/1; 143/1; 66/6; 71/10; 71/6; 71/8; 70/4; 29/7 – obręb 12 Niemczyn , gm. Czarna Białostocka.

 

Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. od dnia 08.03.2017 r. do dnia 22.03.2017 r.

 

            W terminie do dnia 29.03.2017 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2 w Białymstoku, pok. 305, od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1400, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: E. Karina Kurzewska Dyrektor Wydziału Architektury

Data wytworzenia: 2017-03-08

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2017-09-18

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2017-03-08