Obwieszczenie o wydaniu decyzji AR.6740.3.14.2017

 AR. 6740. 3. 14. 2017

O B W I E S Z C Z E N I E

 

                Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 23.05.2017 r., po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Czarnej Białostockiej, złożonego w dniu 08.03.2017 r., doprecyzowanego w dniu 11.05.2017 r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę dróg powiatowych Nr 2300B - ul. Torowa, Nr 2302B – ul. Sienkiewicza i 2303B – ul. Fabryczna w Czarnej Białostockiej ze zjazdami, z budową i przebudową infrastruktury na działkach: obręb 44 Czarna Białostocka, działki o nr ewid.: 1072/1, 1072, 1594/2, 1587, 229/10, 1583/1, 1586, 1069/80, 1069/69, 1067/11, 1592, 873/1, 1057, 1067/13, 1067/7, 1067/12, 1067/18, 1069/59, 106/9, 106/8, 109/2, 1581/9, 229/28, 229/25, 230/7, 231/23, 231/25, 1583/10, 231/27, 1069/121, 1069/120, 1069/115, 1069/119, 1069/113, 1069/111, 1069/109, 1069/107, 1069/104, 1069/117, 1068/4, 1063/2, 1059/35, 1059/33, 1571/9, 1571/11, 1571/12, 1130/2, 1117/12, 1117/14, 1117/15, 1100/2, 1079/4, 915/62, 915/60, 915/58, 915/56, 915/64, 1067/21, 1594/14 obręb 44 Czarna Białostocka, jednostka ewidencyjna m. Czarna Białostocka.

Zakres robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym obejmuje:

  1. budowę ścieżek rowerowych i zjazdów,
  2. budowę miejsc postojowych i zatok autobusowych,
  3. przebudowę istniejącego przepustu na rzece Czapielówka /Jurczycha,
  4. przebudowę słupa napowietrznej linii energetycznej nn,
  5. wycinkę drzew i krzewów,

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

Obręb 44 Czarna Białostocka jedn. ewidencyjna m. Czarna Białostocka:

nr geod. 1571/4 na działki nr 1571/8 i 1571/9, nr geod. 1571/1 na działki nr 1571/10, 1571/11, 1571/12,

nr geod. 915/12 na działki nr 915/57 i 915/58, nr geod. 1117/3 na działki nr 1117/11 i 1117/12, nr geod. 1117/1 na działki nr 1117/13, 1117/14 i 1117/15, nr geod. 1100 na działki nr 1100/1 i 1100/2, nr geod. 1130 na działki nr 1130/1 i 1130/2, nr geod. 915/18 na działki nr 915/61 i 915/62, nr geod. 915/19 na działki nr 915/59 i 915/60, nr geod. 915/13 na działki nr 915/55 i 915/56, nr geod. 915/22 na działki nr 915/63 i 915/64, nr geod. 1079/2 na działki nr 1079/3 i 1079/4, nr geod. 1067/17 na działki nr 1067/19, 1067/20 i 1067/21, nr geod. 1069/47 na działki nr 1069/108 i 1069/109, nr geod. 1069/39 na działki nr 1069/112 i 1069/113, nr geod. 1069/28 na działki nr 1069/106 i 1069/107, nr geod. 1068/1 na działki nr 1068/3 i 1068/4, nr geod. 1063 na działki nr 1063/1 i 1063/2, nr geod. 1059/29 na działki nr 1059/32 i 1059/33, nr geod. 1059/ 31 na działki nr 1059/34 i 1059/35, nr geod. 1069/92 na działki nr 1069/104 i 1069/105, nr geod. 1069/93 na działki nr 1069/116 i 1069/117, nr geod. 1069/85 na działki nr 1069/118, 1069/119, 1069/120 i 1069/121, nr geod. 1069/84 na działki nr 1069/114 i 1069/115, nr geod. 1069/79 na działki nr 1069/110 i 1069/111, nr geod. 106/4 na działki nr 106/7, 106/8 i 106/9, nr geod. 1583/4 na działki nr 1583/9 i 1583/10, nr geod. 229/11 na działki nr 229/24 i 229/25, nr geod. 109 na działki nr 109/1 i 109/2, nr geod. 231/7 na działki nr 231/22 i 231/23, nr geod. 231/8 na działki nr 231/24 i 231/25, nr geod. 231/9 na działki nr 231/26 i 231/27, nr geod. 230/2 na działki nr 230/6 i 230/7, nr geod. 1581/6 na działki nr 1581/7, 1581/8 i 1581/9, nr geod. 229/16 na działki nr 229/26, 229/27, 229/28, 229/29 i 229/30.

Działki przewidziane do włączenia w pasy drogowe dróg powiatowych:

nr geod. 1571/9, 1571/11, 1571/12, 915/58, 1117/12, 1117/14, 1117/15, 1130/2, 1100/2, 915/62, 915/60, 915/64, 915/56, 1079/4, 1067/21, 1067/11, 1067/13, 1067/7, 1067/12, 1067/18, 1069/109, 1069/113, 1069/107, 1068/4, 1063/2, 1059/33, 1059/35, 1069/104, 1069/117, 1069/119, 1069/120, 1069/115, 1069/111, 1069/69, 1069/59, 1069/121, 106/9, 106/8, 1583/10, 229/25, 109/2, 230/7, 231/23, 231/25, 231/27, 1581/9, 229/28 obręb Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 305, od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1400.

         Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: E. Karina Kurzewska Dyrektor Wydziału Architektury

Data wytworzenia: 2017-05-25

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2017-05-25

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2017-05-25