Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy GP.6730.13.20118

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10, 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z toczącym się na wniosek firmy „Dak-Pol” Zakład Drzewny w Czarnej Białostockiej Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Tartacznej 7, 16-020 Czarna Białostocka, reprezentowanej przez pełnomocnika Krzysztofa Szerszenia, postępowaniem w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hali tartacznej i innych obiektów będących częścią składową tartaku, ścian oporowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przewidzianej do realizacji na działkach numer ew. 915/52 i 915/7, położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka zawiadamiam, iż w przedmiotowej sprawie zebrano wszystkie niezbędne materiały przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie administracyjne w pierwszej instancji.

          Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 36 § 1 i 2 k.p.a. przed wydaniem decyzji, w celu umożliwienia stronom postępowania wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przedmiotowej sprawy nie można załatwić w terminach wskazanych w art. 35 k.p.a. W związku z powyższym informuję, że nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia 12 czerwca 2018 r.

          W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A, w pokoju nr 111, w terminie od dnia 09 maja 2018 r. do dnia 23 maja 2018 r.

Po wyżej wymienionym terminie zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Flisak

Data wytworzenia: 2018-05-09

Wprowadzający: Urszula Flisak

Data modyfikacji: 2018-05-09

Opublikował: Urszula Flisak

Data publikacji: 2018-05-09