Aktywizacja mieszkańców

Burmistrz Czarnej Białostockiej
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

Aktywizacji mieszkańców gminy Czarna Białostocka w 2010 roku .

Otwarty konkurs ofert obejmuje zadania na realizację, których przeznacza się środki publiczne w wysokości:


1)Aktywizacja i działania rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ze względu na wiek, choroby, kwalifikacje zawodowe - 10.000,- zł;
2) Działalność kulturalna, edukacyjna, prozdrowotna, ekologiczna na rzecz społeczności lokalnej - 20.200,- zł;
3) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - 48. 300,- zł.
4) Działania w zakresie profilaktyki uzależnień zgodne z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 30.000 ,- zł;

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

Oferty powinny być składane osobiście w sekretariacie lub przesłane pocztą na adres: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Białostocka w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2010” do dnia 15 stycznia 2010 do godz. 15.00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Miejskiego.


- pełna treść ogłoszenia
- druk oferty
- prezentacja-wskazówki do wypełniania wniosku

Wyniki konkursu

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Wprowadzający: Urząd Miejski

Data modyfikacji: 2009-02-26

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2009-02-26