Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej https://bip-umczarnabialostocka.wrotapodlasia.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-07-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
  • linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
  • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.
  • treści opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • treści pochodzą z różnych źródeł,
  • treści są bardzo obszerne i zostały zamieszczone jako załączniki,
  • treści zostały wytworzone przez inną instytucję,
  • treści posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-07-20.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona BIP Urzędu Miejskiego w Czarnej BiałostockiejBIP Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej spełnia wymagania w 96.90%

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Skorulski, adres poczty elektronicznej informatyk@czarnabialostocka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 713-13-60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Koordynator dostępności - Agnieszka Dyda, adres poczty elektronicznej adyda@czarnabialostocka.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynku Urzędu Miejskiego ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka

Na parkingu z prawej strony budynku (przy ul. Słowackiego) znajduje się dwa oznaczone na niebiesko miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Plac miejski nie posiada barier architektonicznych uniemożliwiających dojazd do drzwi frontowych budynku.

Do budynku prowadzi sześć stopni schodów oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach, przy których zmontowane są poręcze. Dotarcie na inne niż parter pietra budynku możliwe jest schodami nie przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy umożliwiającej dotarcie na piętra.

Na parterze, w holu głównym znajduje się Kancelaria podawcza, która stanowi punkt kontaktowy dla osób niepełnosprawnych. Na parterze, w holu głównym po lewej stronie znajduje się miejsce do obsługi osób niepełnosprawnych.

Na parterze w korytarzu po prawej stronie znajduje się oznaczona łazienka i ubikacja z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu. Kontakt:  Monika Rymarska, ul. Torowa 14A, Czarna Białostocka, pok. 211, e-mail: mrymarska@czarnabialostocka.pl

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Data wytworzenia: 2020-07-20

Wprowadzający: Agnieszka Dyda

Modyfikujący: Agnieszka Dyda

Data modyfikacji: 2021-03-31

Opublikował: Agnieszka Dyda

Data publikacji: 2020-08-10