Konsultacje społeczne projektu „Program Współpracy na rok 2017”

Burmistrz Czarnej Białostockiej przedkłada do konsultacji projekt „Program Współpracy Gminy Czarna Białostocka w roku 2017” - podstawowy dokument regulujący współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi działającymi na poziomie lokalnym.

Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XLI/323/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej w sprawie przyjęcia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Czarna Białostocka, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu.

Czas trwania konsultacji:

04 - 18 października 2016 r.

Wszelkie uwagi dotyczące konsultowanego rocznego projektu należy zgłaszać pisemnie, korzystając z załączonego „Formularza zgłaszania opinii”, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: promocja@czarnabialostocka.pl wpisując w tytule „Program Współpracy 2017”.

Informacje o konsultacjach udostępnione są na stronie internetowej www.czarnabialostocka.pl (strona główna), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Data wytworzenia: 2016-10-20

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2019-07-11

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2016-10-03