Konsultacje społeczne projektu „Program Współpracy na rok 2018”

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Burmistrz Czarnej Białostockiej przedkłada do konsultacji projekt „Program Współpracy na rok 2018” - podstawowy dokument regulujący zasady współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi działającymi na poziomie lokalnym.

Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXVII/173/16 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi, Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Czarna Białostocka, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu.

Czas trwania konsultacji:

28 września - 13 października 2017 r.

Wszelkie uwagi dotyczące konsultowanego projektu należy zgłaszać pisemnie, korzystając z załączonego „Formularza zgłaszania opinii”(załącznik nr 2), w kancelarii Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej przy ul. Torowej 14A, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: um@czarnabialostocka.pl lub promocja@czarnabialostocka.pl wpisując w tytule „Konsultacje - Program Współpracy 2018”.

Informacje o konsultacjach udostępnione są na stronie internetowej www.czarnabialostocka.pl (strona główna), w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka - konsultacje społeczne) oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Data wytworzenia: 2017-09-27

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2019-07-11

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2017-09-27