Program Współpracy Gminy Czarna Białostocka w roku 2016

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Program Współpracy Gminy Czarna Białostocka w roku 2016”, podstawowego dokumentu regulującego współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi na poziomie lokalnym.

Działając na podstawie Uchwały Nr XLI/323/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 12 października 2010 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Czarnej Białostockiej przedkłada do konsultacji projekt „Programu Współpracy Gminy Czarna Białostocka w roku 2016”.

Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem pozarządowym.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Czarna Białostocka, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu.

Czas trwania konsultacji:

02 - 19 października 2015 r.

Wszelkie uwagi dotyczące konsultowanego projektu należy zgłaszać pisemnie, korzystając z załączonego „Formularza zgłaszania opinii”, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: promocja@czarnabialostocka.pl wpisując w tytule „Program Współpracy 2016”.

Informacje o konsultacjach udostępnione są na stronie internetowej www.czarnabialostocka.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Wprowadzający: Urząd Miejski

Data modyfikacji: 2015-10-02

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2015-10-02