Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Burmistrz Czarnej Białostockiej przedkłada do konsultacji projekt uchwały dotyczący określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców na temat inicjatywy lokalnej.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Czarna Białostocka.

Czas trwania konsultacji:

od dnia 14 do 28 lutego 2018 r.

Wszelkie uwagi dotyczące konsultowanego projektu należy zgłaszać pisemnie, korzystając z załączonego „Formularza zgłaszania opinii”, w kancelarii Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej przy ul. Torowej 14A, lub przesłać pocztą elektroniczną do dnia 28 lutego 2018 r. do godz. 15:00 na adres: um@czarnabialostocka.pl lub promocja@czarnabialostocka.pl wpisując w tytule „Konsultacje - inicjatywa lokalna”.

Informacje o konsultacjach udostępnione są na stronie internetowej www.czarnabialostocka.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka - konsultacje społeczne) oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Data wytworzenia: 2018-02-13

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2018-04-16

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2018-02-13