Nabór na stanowisko SEKRETARZ SZKOŁY

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZARNEJ WSI KOŚCIELNEJ ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy SEKRETARZ SZKOŁY w wymiarze ¾ etatu

 1. Opis stanowiska:

Prowadzenie sekretariatu Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej, ul. Szkolna 1, 16-020 Czarna Białostocka

 1. Wymagania niezbędne:
  1. spełnianie wymagań określonych w art.6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60),
  2. wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku oraz 5-letni staż pracy.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. preferowane wykształcenie wyższe z zakresu prawa, administracji lub ekonomii,
  2. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  3. biegła znajomość pakietu biurowego Microsoft Office i sprawna obsługa poczty elektronicznej,
  4. sprawna obsługa urządzeń biurowych,
  5. znajomość lub gotowość do szybkiego opanowania Systemu Informacji Oświatowej, platform internetowych,
  6. znajomość JRWA, zagadnień kadrowo- płacowych, prawa oświatowego, zagadnień z zakresu prawa pracy,
  7. komunikatywność,
  8. samodzielność i staranność w wykonywaniu obowiązków,
  9. odpowiedzialność, bardzo dobra organizacja pracy,
  10. umiejętność szybkiego uczenia się,
  11. odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu,
  12. dyspozycyjność,
  13. prawo jazdy kategorii B.
 1. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. prowadzenie dokumentacji i spraw uczniowskich,
  2. prowadzenie dokumentacji i spraw pracowniczych,
  3. przygotowywanie korespondencji służbowej, zaświadczeń, dokumentów, zestawień, analiz,
  4. sprawozdawczość,
  5. obsługa interesantów,
  6. prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
  7. prowadzenie rejestrów i ewidencji wymaganych w szkole,
  8. archiwizacja dokumentów,
  9. prowadzenie poczty przychodzącej i wychodzącej,
  10. bieżąca współpraca z pracownikami i dyrekcją,
  11. organizacja pracy pracowników administracji i obsługi.
 2. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
  1. stanowisko pracy związane z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie,
  2. stanowisko biurowe wyposażone w komputer, telefon, skaner, kopiarkę, niszczarkę, w pomieszczeniu usytuowanym na parterze szkoły, nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  3. praca w równoważnym systemie czasu pracy.
 3. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny;
  2. życiorys - curriculum vitae z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej;
  3. kserokopia dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie;
  4. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż,
  5. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  6. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba zatrudniona będzie zobowiązana do dostarczenia w ciągu 2 tygodni od dnia zawarcia umowy dokument potwierdzający w/w dane z Krajowego Rejestru Karnego);
  7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu naboru, tj. podpisanie klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
   29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922). oraz ustawą  z dnia    21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2016 r. poz. 902);

          Oświadczenia niezbędne do naboru winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 1. Dokumenty dodatkowe:
  1. Kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  2. Kserokopia prawa jazdy,
  3. Dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 2. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej  i opisanej ( imię, nazwisko, adres, telefon) kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko sekretarza szkoły” w terminie od 15 lipca do 6 sierpnia 2019 roku w godzinach: 9.00- 14.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej lub przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa w Czarnej Wsi Kościelnej ul. Szkolna 1 16-020 Czarna Białostocka.

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data fizycznego wpływu aplikacji do sekretariatu szkoły).

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej (https://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.

 

 Dokumenty niewykorzystane w procesie rekrutacji nie będą odsyłane.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Znajda

Data wytworzenia: 2019-06-24

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2019-06-24

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2019-06-24