Zaproszenie do składania ofert - obsługa ratownicza

Czarna Białostocka, dnia 6 maja 2021 r.

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Przedmiot zamówienia:

Obsługa ratownicza (stała kontrola obszaru wodnego) na kąpielisku nad zalewem wodnym Czapielówka w Czarnej Białostockiej.

Część I – Obsługa ratownicza w miesiącu lipcu 2021 r. (dwóch ratowników).

Część II – Obsługa ratownicza w miesiącu sierpniu 2021 r. (dwóch ratowników).

 

Charakterystyka adresata zamówienia:

 • osoba posiadająca stopień ratownika;
 • osoba fizyczna lub osoba prawna, która uzyskała zgodę na zasadach określonych w art.12 ust. 1 ustawy z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przybywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350 z późn. zm.) do wykonywania ratownictwa wodnego.

 

Warunki zamówienia:

 • zawarcie umowy cywilnej na część I i II bądź jedną z nich;
 • umowa zawarta na okres: Część I od 01.07.2021 r. do 31.07.2021 r.;

  Część II od 01.08.2021 r. do 31.08.2021 r.

 • rozliczenia w formie faktury lub rachunku;
 • niezbędny sprzęt i urządzenia ratownicze zapewnia Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej;
 • obsługa ratownicza musi być prowadzona w sposób ciągły, codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00, w wymaganej przepisami prawa ilości ratowników, którzy posiadają wymagane obowiązującymi przepisami stopnie ratownika WOPR;
 • należyte utrzymanie bazy ratowniczej w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

 

Zakres prac i obowiązków:

 • obsługa ratownicza na kąpielisku;
 • obowiązki wynikające ze stosowania odpowiednich przepisów prawa a w szczególności:

      Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przybywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. poz.108 oraz z 2018 r. poz.118).

 

Forma składania ofert:

Zainteresowane osoby fizyczne lub prawne proszone są o składanie ofert w formie elektronicznej (mail: um@czarnabialostocka.pl, epuap)  bądź tradycyjnej na adres:

Urząd Miejski w  Czarnej Białostockiej,

Torowa 14A (pok. 101 Kancelaria -parter),

16-020 Czarna Białostocka

do dnia 28 maja 2021 r. godz. 15:00 (termin wpływu oferty do Urzędu) z dopiskiem „ Oferta na obsługę ratowniczą na kąpielisku nad zalewem Czapielówka”

 

 Oferta powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko, adres zamieszkania ratownika ( w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą w przedmiocie zamówienia lub osób prawnych – nazwa i adres firmy) oraz informacja o spełnieniu warunku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przybywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350 z późn. zm.);
 2. wykaz osób, które w ramach zawartej umowy będą wykonywały zlecenie, ilość osób musi być zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego ((Dz. U. z 2012 r. poz.108 oraz z 2018 r. poz.118);
 3. kwalifikacje zawodowe ratownika (stopień, nr uprawnień) wraz z kserokopią aktualnej legitymacji Ratownika WOPR lub innym dokumentem potwierdzającym posiadane kwalifikacje;
 4. informację o posiadaniu aktualnego zaświadczenia lekarskiego poświadczającego zdolność do pełnienia funkcji ratownika;
 5. kwotę wynagrodzenia za pełnienie czynności ratowniczych brutto za okres:

od 01.07.2021 r. do 31.08.2021 r. lub daną część zamówienia.

 

Preferowane będą osoby, podmioty składające ofertę na cały okres obsługi ratowniczej kąpieliska tj od 01.07.2021 r. do 31.08.2021 r.

 

W przypadku ofert złożonych za pośrednictwem poczty elektronicznej oferent zobowiązany jest do przedłożenia oryginałów wymaganych w ofercie dokumentów na żądanie Zamawiającego.

 

Dodatkowe informacje: Tel. 857131340      

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Sitko

Data wytworzenia: 2021-05-06

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2021-06-09

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2021-05-06