OBWIESZCZENIE

Czarna Białostocka, dn. 09 grudnia 2016 roku

 RI.6220.8.2016

  OBWIESZCZENIE

Burmistrza Czarnej Białostockiej

 Zgodnie z art. 61 §4 k.p.a. (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu w dniu 09 grudnia 2016 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego budowie dwóch budynków do hodowli brojlerów o łącznej obsadzie 70 000 szt. (280 DJP) na działce oznaczonej Nr geod. 1/2, w miejscowości Zdroje, gmina Czarna Białostocka, stosownie do wszczętego w dniu 13 września 2016 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, na wniosek Pana Grzegorza Drobniucha, zam. we wsi Zdroje, z dnia 09 września 2016 r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej (www.bip.czarnabialostocka.pl), internetowych bazach danych dostępnych pod adresami: www.wykaz.ekoportal.pl i bazaoos.gdos.gov.pl.

Burmistrz Czarnej Białostockiej

mgr Jacek Chrulski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Jacek Chrulski

Wprowadzający: Piotr Kupiński

Modyfikujący: Piotr Kupiński

Data modyfikacji: 2016-12-12

Opublikował: Piotr Kupiński

Data publikacji: 2016-12-12