OBWIESZCZENIE

Czarna Białostocka, dn. 07 kwietnia 2017 roku

 

RI.6220.1.2017

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Czarnej Białostockiej

 

            Działając na podstawie art. 33 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) informuję:

  1. Iż tutejszy organ przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obory na bydło opasowe o łącznej obsadzie 54 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym 1 zbiornik bezodpływowy na gnojowicę i 1 płytę gnojową.
  2. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 05 stycznia 2017 r. na wniosek Pana Wieslawa Pietrasza, zam. Niemczyn, gmina Czarna Białostocka.
  3. Przedmiotem prowadzonego postępowania jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obory na bydło opasowe o łącznej obsadzie 54 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym 1 zbiornik bezodpływowy na gnojowicę i 1 płytę gnojową.
  4. Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Czarnej Białostockiej. Organem właściwym do dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. Organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku.
  5. Istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie oraz raportem oddziaływania na środowisko inwestycji, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej, ul. Torowej 14A, 16-020 Czarna Białostocka, pokój nr 202, w godzinach urzędowania.
  6. W przedmiotowej sprawie, można składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej na adres Urzędu Miejskiego
    w Czarnej Białostockiej, ul. Torowej 14A, 16-020 Czarna Białostocka. Termin składania uwag i wniosków upływa 30 dni po podaniu do publicznej informacji niniejszego obwieszczenia.
  7. Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni poprzez umieszczenie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej i tablicy ogłoszeń w miejscu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia.
  8. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Burmistrz Czarnej Białostockiej.

Burmistrz Czarnej Białostockiej

mgr Jacek Chrulski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Jacek Chrulski

Wprowadzający: Piotr Kupiński

Modyfikujący: Piotr Kupiński

Data modyfikacji: 2017-04-10

Opublikował: Piotr Kupiński

Data publikacji: 2017-04-10