OBWIESZCZENIE

Czarna Białostocka, dn. 09 sierpnia 2017 roku

 RI.6220.8.2017

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Czarnej Białostockiej

             Działając na podstawie art. 33 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 j.t.) informuję:

  1. Iż tutejszy organ przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie hali tartacznej i innych obiektów będących częścią składową tartaku o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 10 000 m3 drewna na rok.
  2. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 31 maja 2017 r. na wniosek firmy „Dak-Pol” Zakład Drzewny w Czarnej Białostockiej Spółka z o.o., ul. Tartaczna 7, 16-020 Czarna Białostocka.
  3. Przedmiotem prowadzonego postępowania jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realziacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie hali tartacznej i innych obiektów będących częścią składową tartaku o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 10 000 m3 drewna na rok.
  4. Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Czarnej Białostockiej. Organem właściwym do dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. Organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku.
  5. Istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie oraz raportem oddziaływania na środowisko inwestycji, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej, ul. Torowej 14A, 16-020 Czarna Białostocka, pokój nr 202, w godzinach urzędowania.
  6. W przedmiotowej sprawie, można składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej na adres Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej, ul. Torowej 14A, 16-020 Czarna Białostocka. Termin składania uwag i wniosków upływa 30 dni po podaniu do publicznej informacji niniejszego obwieszczenia.
  7. Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni poprzez umieszczenie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej i tablicy ogłoszeń w miejscu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia.
  8. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Burmistrz Czarnej Białostockiej.

Burmistrz

mgr jacek Chrulski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Jacek Chrulski

Data wytworzenia: 2017-08-10

Wprowadzający: Piotr Kupiński

Modyfikujący: Piotr Kupiński

Data modyfikacji: 2017-08-10

Opublikował: Piotr Kupiński

Data publikacji: 2017-08-10