OBWIESZCZENIE

Czarna Białostocka, dn. 14 marca 2018 roku

 RI.6220.8.2017

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Czarnej Białostockiej

 

Zgodnie z art. 61 §4 k.p.a. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 t.j.), zawiadamia się o wydaniu w dniu 08 marca 2018 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali tartacznej i innych obiektów będących częścią składową tartaku o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 10 000 m3 drewna na rok, stosownie do wszczętego w dniu 31 maja 2017 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, na wniosek firmy „Dak-Pol” Zakład Drzewny w Czarnej Białostockiej Spółka z o.o. z dnia 31 maja 2017 r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej (www.bip.czarnabialostocka.pl), internetowych bazach danych dostępnych pod adresami: www.wykaz.ekoportal.pl i bazaoos.gdos.gov.pl.

Burmistrz

mgr Jacek Chrulski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Kupiński

Data wytworzenia: 2018-03-15

Wprowadzający: Piotr Kupiński

Modyfikujący: Piotr Kupiński

Data modyfikacji: 2018-03-15

Opublikował: Piotr Kupiński

Data publikacji: 2018-03-15