Obwieszczenie

Czarna Białostocka, dn. 19 listopada 2019 roku

 

RI.6220.7.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Czarnej Białostockiej

 

Zgodnie z art. 61 §4 k.p.a. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm..) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu w dniu 19 listopada 2019 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 215, obręb 44 - Czarna Białostocka, położonej w gminie Czarna Białostocka, stosownie do wszczętego w dniu 02 października 2019 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, na wniosek Pana Andrzeja Fiedziukiewicza z dnia 30 września 2019 r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej (www.bip.czarnabialostocka.pl), internetowych bazach danych dostępnych pod adresami: www.wykaz.ekoportal.pl i bazaoos.gdos.gov.pl.

Burmistrz Czarnej Białostockiej

mgr Jacek Chrulski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Kupiński

Data wytworzenia: 2019-11-19

Wprowadzający: Piotr Kupiński

Modyfikujący: Piotr Kupiński

Data modyfikacji: 2019-11-19

Opublikował: Piotr Kupiński

Data publikacji: 2019-11-19