Obwieszczenie

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 31 stycznia 2020 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowa ulicy Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej”.

Czarna Białostocka, dn. 31 stycznia 2020 roku

 RI.6220.9.2019

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Czarnej Białostockiej

Zgodnie z art. 49 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm..) oraz art. 74 ust. 3 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu w dniu 31 stycznia 2020 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowa ulicy Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej”, stosownie do wszczętego w dniu 02 grudnia 2019 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, na wniosek Gminy Czarna Białostocka z dnia 29 listopada 2019 r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej (www.bip.czarnabialostocka.pl), internetowych bazach danych dostępnych pod adresami: www.wykaz.ekoportal.pl i bazaoos.gdos.gov.pl.

Z-ca Burmistrza

mgr Wiesław Ryszard Majewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Kupiński

Data wytworzenia: 2020-01-31

Wprowadzający: Piotr Kupiński

Modyfikujący: Piotr Kupiński

Data modyfikacji: 2020-01-31

Opublikował: Piotr Kupiński

Data publikacji: 2020-01-31