Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 10 lutego 2020 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci elektroenergetycznej – wprowadzeń napowietrznych linii 110 kV i linii światłowodowych do modernizowanej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Polanka”, stosownie do wszczętego w dniu 17 grudnia 2019 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.

Czarna Białostocka, dn. 10 lutego 2020 roku

RI.6220.10.2019

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Czarnej Białostockiej

Zgodnie z art. 49 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm..) oraz art. 74 ust. 3 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu w dniu 10 lutego 2020 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci elektroenergetycznej – wprowadzeń napowietrznych linii 110 kV i linii światłowodowych do modernizowanej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Polanka”, stosownie do wszczętego w dniu 17 grudnia 2019 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Łukasza Grzelaka, Pracownia Projektowa Enspro Sp. z o.o., ul. Białostocka 5, 16-070 Łyski, z dnia 17 grudnia 2019 r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej (www.bip.czarnabialostocka.pl), internetowych bazach danych dostępnych pod adresami: www.wykaz.ekoportal.pl i bazaoos.gdos.gov.pl.

Burmistrz Czarnej Białostockiej

mgr Jacek Chrulski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Kupiński

Data wytworzenia: 2020-02-11

Wprowadzający: Piotr Kupiński

Modyfikujący: Piotr Kupiński

Data modyfikacji: 2020-02-11

Opublikował: Piotr Kupiński

Data publikacji: 2020-02-11