Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 17 marca 2020 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych” na nieruchomości Nr geod. 51/5 we wsi Oleszkowo.

Czarna Białostocka, dn. 17 marca 2020 roku

 RI.6220.3.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Czarnej Białostockiej

Zgodnie z art. 61 §4 k.p.a. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu w dniu 17 marca 2020 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych” na nieruchomości Nr geod. 51/5 we wsi Oleszkowo, stosownie do wszczętego w dniu 28 stycznia 2020 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, na wniosek Pana Dawida Kresso z dnia 28 stycznia 2020 r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej (www.bip.czarnabialostocka.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim.

Burmistrz Czarnej Białostockiej

mgr Jacek Chrulski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Kupiński

Data wytworzenia: 2020-03-17

Wprowadzający: Piotr Kupiński

Modyfikujący: Piotr Kupiński

Data modyfikacji: 2020-03-17

Opublikował: Piotr Kupiński

Data publikacji: 2020-03-17