Zawiadomienie

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na „Budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych” na nieruchomości Nr geod. 76 we wsi Złota Wieś, w związku z wnioskiem Pani Joanny Szulżyk, zam. Białystok, z dnia 19 lutego 2020 r.

Czarna Białostocka, dn. 08 kwietnia 2020 roku

 RI.6220.6.2020

 Z A W I A D O M I E N I E

 

Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie z art. 10 § 1 i 49 k.p.a. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) informuje o zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na „Budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych” na nieruchomości Nr geod. 76 we wsi Złota Wieś, w związku z wnioskiem Pani Joanny Szulżyk, zam. Białystok, z dnia 19 lutego 2020 r.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 ust. 1 k.p.a. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 t.j.), zawiadamia się, że w tutejszym Urzędzie w pokoju Nr 202 strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia, w terminie siedmiu dni od dnia ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID, po uprzednim umówieniu się pod adresem e-mail: um@czarnabialostocka.pl lub pod numerami telefonów (85) 713-13-40 oraz (85) 713-13-68. Pod wskazanymi powyżej numerami telefonów można uzyskać również informację związaną z ww. sprawą.

Wskazany powyżej termin wynika z art. 15zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 i 567, 568). Stan zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłaszany jest w drodze rozporządzeń wydawanych na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239, ze zm.).

Osoba chcąca zapoznać się z aktami sprawy powinna dysponować dokumentem potwierdzającym jej tożsamość, a w przypadku występowania w imieniu strony postępowania także prawidłowo sporządzonym oryginałem pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (w sytuacji, gdy wcześniej ww. dokumenty nie były złożone). Możliwość zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem, lecz wyłącznie uprawnieniem, z którego strona lub jej pełnomocnik nie musi, ale może skorzystać.

Po upływie terminu, o którym mowa wyżej, w przedmiotowej sprawie zostanie wydany akt administracyjny w oparciu o posiadany przez organ materiał dowodowy.

Zgodnie z art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzającej art. 15 zzs ust. 10 pkt. 1 i 2, przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu i podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie nie stosuje się, a organom lub podmiotom prowadzącym odpowiednio postępowanie lub kontrolę nie wymierza się kar, grzywien ani nie zasądza się od nich sum pieniężnych na rzecz skarżących za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej (www.bip.czarnabialostocka.pl) oraz wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej.

Z up. Burmistrza

mgr Wiesław Ryszard Majewski

Z-ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Kupiński

Data wytworzenia: 2020-04-08

Wprowadzający: Piotr Kupiński

Modyfikujący: Piotr Kupiński

Data modyfikacji: 2020-04-08

Opublikował: Piotr Kupiński

Data publikacji: 2020-04-08