Obwieszczenie

Ocena oddziaływania na środowisko w sprawie zmiany wydanej w dniu 08 lipca 2016 r., znak: RI.6220.9.2015, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji do pirolizy opon i krakingu plastików w istniejącym budynku na nieruchomości położonej w Czarnej Białostockiej Nr ewidencyjny działki 1578/62 (po podziale 1578/155).

Czarna Białostocka, dn. 16 lipca 2020 roku

 RI.6220.9.2015

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Czarnej Białostockiej

             Działając na podstawie art. 33 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) informuję:

 1. Iż tutejszy organ przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie zmiany wydanej w dniu 08 lipca 2016 r., znak: RI.6220.9.2015, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji do pirolizy opon i krakingu plastików
  w istniejącym budynku na nieruchomości położonej w Czarnej Białostockiej Nr ewidencyjny działki 1578/62 (po podziale 1578/155).
 2. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 08 listopada 2020 r. na wniosek firmy: Ekosplit Spółka z o.o., z/s przy ul. Fabrycznej 7/23, 16-020 Czarna Białostocka.
 3. Przedmiotem prowadzonego postępowania jest zmiana wydanej w dniu 08 lipca 2016 r., znak: RI.6220.9.2015, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji do pirolizy opon i krakingu plastików w istniejącym budynku na nieruchomości położonej w Czarnej Białostockiej Nr ewidencyjny działki 1578/62 (po podziale 1578/155).
 4. Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Czarnej Białostockiej. Organem właściwym do dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. Organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku.
 5. Istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie oraz raportem oddziaływania na środowisko inwestycji, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej, ul. Torowej 14A, 16-020 Czarna Białostocka, pokój nr 202, w godzinach urzędowania.
 6. W przedmiotowej sprawie można składać uwagi i wnioski w formie w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka. Termin składania uwag i wniosków upływa 31 dni po podaniu do publicznej informacji niniejszego obwieszczenia. Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.
 7. Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 31 dni poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
  w Czarnej Białostockiej – bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
  w Czarnej Białostockiej.
 8. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Burmistrz Czarnej Białostockiej.

Burmistrz Czarnej Białostockiej

mgr Jacek Chrulski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Kupiński

Data wytworzenia: 2020-07-17

Wprowadzający: Piotr Kupiński

Modyfikujący: Piotr Kupiński

Data modyfikacji: 2020-07-17

Opublikował: Piotr Kupiński

Data publikacji: 2020-07-17