Obwieszczenie

Zawiadamienie o wydaniu w dniu 02 września 2020 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu do zbierania złomu i innych odpadów na nieruchomości Nr geod. 1594/10 w obrębie geod. Czarna Białostocka.

Czarna Białostocka, dn. 02 września 2020 roku

 RI.6220.10.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Czarnej Białostockiej

Zgodnie z art. 49 (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu w dniu 02 września 2020 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu do zbierania złomu i innych odpadów na nieruchomości Nr geod. 1594/10 w obrębie geod. Czarna Białostocka, stosownie do wszczętego w dniu 13 lipca 2020 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, na wniosek Firmy Handlowej „Sakowicz” Grzegorz Sakowicz, ul. E. Orzeszkowej 81, 16-020 Czarna Białostocka z dnia 02 lipca 2020 r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej (http://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl/) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim.

Burmistrz Czarnej Białostockiej

mgr Jacek Chrulski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Kupiński

Data wytworzenia: 2020-09-02

Wprowadzający: Piotr Kupiński

Modyfikujący: Piotr Kupiński

Data modyfikacji: 2020-09-02

Opublikował: Piotr Kupiński

Data publikacji: 2020-09-02