Zawiadomienie

Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie z art. 10 § 1 k.p.a. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 t.j.) informuje o zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na na utworzeniu punktu do zbierania złomu i innych odpadów na nieruchomości Nr geod. 1594/10 w obrębie geod. Czarna Białostocka, w związku z wnioskiem Firmy Handlowej „Sakowicz” Grzegorz Sakowicz z/s w Czarnej Białostockiej, z dnia 02 lipca 2020 r.

Czarna Białostocka, dn. 17 sierpnia 2020 roku

 RI.6220.10.2020

 Z A W I A D O M I E N I E

 Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie z art. 10 § 1 k.p.a. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 t.j.) informuje o zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na na utworzeniu punktu do zbierania złomu i innych odpadów na nieruchomości Nr geod. 1594/10 w obrębie geod. Czarna Białostocka, w związku z wnioskiem Firmy Handlowej „Sakowicz” Grzegorz Sakowicz z/s w Czarnej Białostockiej, z dnia 02 lipca 2020 r.

W związku z powyższym informuje się, że w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, w pokoju Nr 202, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej (http://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl) oraz wywieszenia na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od daty dokonania w/w czynności.

Z up. Burmistrza

mgr Agnieszk Dyda

Z-ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Kupiński

Data wytworzenia: 2020-08-17

Wprowadzający: Piotr Kupiński

Modyfikujący: Piotr Kupiński

Data modyfikacji: 2020-08-17

Opublikował: Piotr Kupiński

Data publikacji: 2020-08-17