Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu na żądanie Pana Zbigniew Misiewicza, zam. w Czarnej Białostockiej, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na budowie 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną na nieruchomości Nr geod. 170/2 w obrębie geod. Czarna Wieś Kościelna.

 Czarna Białostocka, dn. 20 kwietnia 2021 roku

 RI.6220.2.2021

 Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z art. 61 §1 i §4 k.p.a. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 1 i 2 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 16 kwietnia 2021 r. zostało wszczęte na żądanie Pana Zbigniew Misiewicza, ul. Bromboszcza 12 w Czarnej Białostockiej, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na budowie 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną na nieruchomości Nr geod. 170/2 w obrębie geod. Czarna Wieś Kościelna, w związku z wnioskiem z dnia 15 kwietnia 2021 r.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 ust. 1 k.p.a. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), informuje się, że w tutejszym Urzędzie w pokoju Nr 202 strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej (http://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl) oraz internetowych bazach danych dostępnych pod adresami: www.wykaz.ekoportal.pl i bazaoos.gdos.gov.pl.

Burmistrz Czarnej Białostockiej

mgr Jacek Chrulski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Kupiński

Data wytworzenia: 2021-04-21

Wprowadzający: Piotr Kupiński

Modyfikujący: Piotr Kupiński

Data modyfikacji: 2021-04-21

Opublikował: Piotr Kupiński

Data publikacji: 2021-04-21