Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu na żądanie Gminy Czarna Białostocka, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na przebudowie z budową drogi gminnej ul. Młynowa – Machnacz – granica gminy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Czarna Białostocka, dn. 10 maja 2021 roku

 RI.6220.5.2021

 Z A W I A D O M I E N I E

 Zgodnie z art. 61 §1 i §4 k.p.a. (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 1 i 2 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 06 maja 2021 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Czarna Białostocka, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na przebudowie z budową drogi gminnej ul. Młynowa – Machnacz – granica gminy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w związku z wnioskiem z dnia 06 maja 2021 r.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 ust. 1 k.p.a. (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), informuje się, że w tutejszym Urzędzie w pokoju Nr 202 strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej (http://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl) oraz internetowych bazach danych dostępnych pod adresami: www.wykaz.ekoportal.pl i bazaoos.gdos.gov.pl.

Burmistrz Czarnej Białostockiej

mgr Jacek Chrulski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Kupiński

Data wytworzenia: 2021-05-10

Wprowadzający: Piotr Kupiński

Modyfikujący: Piotr Kupiński

Data modyfikacji: 2021-05-10

Opublikował: Piotr Kupiński

Data publikacji: 2021-05-10