Zawiadomienie

Zawiadomienie o wystąpieniu w dniu 19 maja 2021 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku i Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie z budową drogi gminnej ul. Młynowa – Machnacz – granica gminy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Czarna Białostocka, dn. 19 maja 2021 roku

 RI.6220.5.2021

  ZAWIADOMIENIE

Burmistrza Czarnej Białostockiej o wystąpieniu do organów opiniujących

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 k.p.a. (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 64, art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zawiadamia się, o wystąpieniu w dniu 19 maja 2021 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku i Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie z budową drogi gminnej ul. Młynowa – Machnacz – granica gminy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w związku z wnioskiem Gminy Czarna Białostocka, z dnia 06 maja 2021 r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej (https://bip-umczarnabialostocka.wrotapodlasia.pl) oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej.

Burmistrz Czarnej Białostockiej

mgr Jacek Chrulski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Kupiński

Data wytworzenia: 2021-05-19

Wprowadzający: Piotr Kupiński

Modyfikujący: Piotr Kupiński

Data modyfikacji: 2021-05-19

Opublikował: Piotr Kupiński

Data publikacji: 2021-05-19