ZAWIADOMIENIE

Czarna Białostocka, dn. 25 listopada 2016 roku

 RI.6220.12.2016

  OBWIESZCZENIE

Burmistrza Czarnej Białostockiej

 Zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a. (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.) zawiadamia się, o wydaniu w dniu 25 listopada 2016 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Zamczysk – Podzamczysk – Niemczyn wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową przepustów i niezbędnej infrastruktury technicznej, stosownie do wszczętego w dniu 11 października 2016 r. postępowania o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowań inwestycji, na wniosek Gminy Czarna Białostocka z dnia 10 października 2016 r.

Na podstawie art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) w związku z tym iż, liczba stron powyższego postępowania przekracza 20, stosuje się art. 49 k.p.a. (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej (www.bip.czarnabialostocka.pl) oraz wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej.

Burmistrz Czarnej Białostockiej

mgr Jacek Chrulski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Jacek Chrulski

Wprowadzający: Piotr Kupiński

Modyfikujący: Piotr Kupiński

Data modyfikacji: 2016-11-29

Opublikował: Piotr Kupiński

Data publikacji: 2016-11-29