ZAWIADOMIENIE

Czarna Białostocka, dn. 08 czerwca 2017 roku

 RI.6220.8.2017

 Z A W I A D O M I E N I E

 Zgodnie z art. 49 i 61 § 1 k.p.a. (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 1 i 2, art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 31 maja 2017 r. zostało wszczęte na żądanie firmy „DAK-POL” Zakład Drzewny w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o., ul. Tartaczna 7, 16-020 Czarna Białostocka postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali tartacznej i innych obiektów będących częścią składową tartaku o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 10 000 m3 drewna na rok, w związku z wnioskiem firmy „DAK-POL” Zakład Drzewny w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o., z dnia 31 maja 2017 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji w/w przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuje się, że w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, w pokoju Nr 202, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej (http://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl) oraz internetowych bazach danych dostępnych pod adresami: www.wykaz.ekoportal.pl i bazaoos.gdos.gov.pl.

Burmistrz

Jacek Chrulski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Jacek Chrulski

Wprowadzający: Piotr Kupiński

Modyfikujący: Piotr Kupiński

Data modyfikacji: 2017-06-08

Opublikował: Piotr Kupiński

Data publikacji: 2017-06-08