Zawiadomienie

Czarna Białostocka, dn. 08 października 2019 roku

 

RI.6220.7.2019

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zgodnie z art. 49 i 61 § 1 k.p.a. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 1 i 2, art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 8 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 02 października 2019 r. zostało wszczęte na żądanie Pana Andrzeja Fiedziukiewicza, zam. Czarna Białostocka postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 215, obręb 44 - Czarna Białostocka”, w związku
z wnioskiem Pana Andrzeja Fiedziukiewicza, z dnia 30 września 2019 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji w/w przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuje się, że w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, w pokoju Nr 202, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej (http://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl) oraz internetowych bazach danych dostępnych pod adresami: www.wykaz.ekoportal.pl i bazaoos.gdos.gov.pl.

Burmistrz Czarnej Białostockiej

mgr Jacek Chrulski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Kupiński

Data wytworzenia: 2019-10-11

Wprowadzający: Piotr Kupiński

Modyfikujący: Piotr Kupiński

Data modyfikacji: 2019-10-11

Opublikował: Piotr Kupiński

Data publikacji: 2019-10-11