Zawiadomienie

Czarna Białostocka, dn. 04 listopada 2019 roku

 

RI.6220.7.2019

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie z art. 10 § 1 k.p.a. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) informuje o zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na „Budowie 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 215, obręb 44 - Czarna Białostocka, położonej w gminie Czarna Białostocka”, w związku z wnioskiem Pana Andrzeja Fiedziukiewicza, z dnia 30 września 2019 r.

W związku z powyższym informuje się, że w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, w pokoju Nr 202, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej (http://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl) oraz internetowych bazach danych dostępnych pod adresami: www.wykaz.ekoportal.pl i bazaoos.gdos.gov.pl.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Kupiński

Data wytworzenia: 2019-11-04

Wprowadzający: Piotr Kupiński

Modyfikujący: Piotr Kupiński

Data modyfikacji: 2019-11-04

Opublikował: Piotr Kupiński

Data publikacji: 2019-11-04