Zawiadomienie

Czarna Białostocka, dn. 13 listopada 2019 roku

 RI.6220.9.2015

Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z art. 61 §1 i §4 k.p.a. w związku z art. 154 i 155 k.p.a. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 87 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 08 listopada 2019 r. zostało wszczęte na żądanie firmy Ekosplit Spółka z o.o., z/s przy ul. Fabrycznej 7/23, 16-020 Czarna Białostocka, postępowanie w sprawie zmiany wydanej w dniu 08 lipca 2016 r., znak: RI.6220.9.2015, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji do pirolizy opon
i krakingu plastików w istniejącym budynku na nieruchomości położonej w Czarnej Białostockiej Nr ewidencyjny działki 1578/62. Zgodnie z wnioskiem strony zmiana będzie dotyczyć:

- zwiększenia ilości urządzeń do pirolizy z systemem chłodzenia kopuł deflegmacyjnych i chłodzenia reaktorów do 14szt (13szt. do opon
i 1 szt. do plastiku),

- wyposażenia stanowiska odbioru i separacji karbonizatu w separator magnetyczny stali,

- magazynowania oleju popirolitycznego po procesach filtracji w podziemnym zbiorniku na zewnątrz hali,

- zwiększenia miesięcznego przerobu odpadów gumowych do 375 Mg,

- zwiększenia maksymalnej wydajności instalacji do pirolizy opon do 15 Mg odpadów opon/dobę,

- zwiększenia maksymalnej wydajności instalacji do krakingu plastików do 5 Mg odpadów z plastiku /dobę,

- powstający w procesie pirolizy i krakingu gaz będzie paliwem w przedmiotowej instalacji, wykorzystywanym do ogrzewania reaktorów podczas procesów technologicznych.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 ust. 1 k.p.a. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), informuje się, że w tutejszym Urzędzie w pokoju Nr 202 strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej (http://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl) oraz internetowych bazach danych dostępnych pod adresami: www.wykaz.ekoportal.pl i bazaoos.gdos.gov.pl.

Burmistrz Czarnej Białostockiej

Jacek Chrulski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Kupiński

Data wytworzenia: 2019-11-13

Wprowadzający: Piotr Kupiński

Modyfikujący: Piotr Kupiński

Data modyfikacji: 2019-11-13

Opublikował: Piotr Kupiński

Data publikacji: 2019-11-13