Zawiadomienie

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na „Budowie sieci elektroenergetycznej – wprowadzeń napowietrznych linii 110 kV i linii światłowodowych do modernizowanej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Polanka”.

Czarna Białostocka, dn. 17 stycznia 2020 roku

 RI.6220.10.2019

 Z A W I A D O M I E N I E

 Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie z art. 10 § 1 i 49 k.p.a. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) informuje o zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na „Budowie sieci elektroenergetycznej – wprowadzeń napowietrznych linii 110 kV i linii światłowodowych do modernizowanej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Polanka”, w związku z wnioskiem PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Łukasza Grzelaka, Pracownia Projektowa Enspro Sp. z o.o., ul. Białostocka 5, 16-070 Łyski, z dnia 17 grudnia 2019 r.

W związku z powyższym informuje się, że w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, w pokoju Nr 202, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Brak wniosków i uwag w przewidzianym terminie spowoduje wydanie decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej (http://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl) oraz internetowych bazach danych dostępnych pod adresami: www.wykaz.ekoportal.pl i bazaoos.gdos.gov.pl.

Burmistrz Czarnej Białostockiej

mgr Jacek Chrulski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Kupiński

Data wytworzenia: 2020-01-17

Wprowadzający: Piotr Kupiński

Modyfikujący: Piotr Kupiński

Data modyfikacji: 2020-01-30

Opublikował: Piotr Kupiński

Data publikacji: 2020-01-30