Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 14.02.2020 r, na żądanie Pana Janusza Markowskiego, zam. Czarna Białostocka, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na „Budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną i zjazdami wraz z podziałem istniejącej działki na działki budowlane i działki pod drogi dojazdowe wewnętrzne” na nieruchomości Nr geod. 351 w Czarnej Białostockiej.

Czarna Białostocka, dn. 18 lutego 2020 roku

 RI.6220.5.2020

 Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z art. 61 §1 i §4 k.p.a. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 1 i 2 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 14 lutego 2020 r. zostało wszczęte na żądanie Pana Janusza Markowskiego, zam. Czarna Białostocka, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na „Budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną i zjazdami wraz z podziałem istniejącej działki na działki budowlane i działki pod drogi dojazdowe wewnętrzne” na nieruchomości Nr geod. 351 w Czarnej Białostockiej, w związku z wnioskiem Pana Janusza Markowskiego, z dnia 14 lutego 2020 r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej (http://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl) oraz internetowych bazach danych dostępnych pod adresami: www.wykaz.ekoportal.pl i bazaoos.gdos.gov.pl.

Burmistrz Czarnej Białostockiej

mgr Jacek Chrulski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Kupiński

Data wytworzenia: 2020-02-18

Wprowadzający: Piotr Kupiński

Modyfikujący: Piotr Kupiński

Data modyfikacji: 2020-02-18

Opublikował: Piotr Kupiński

Data publikacji: 2020-02-18