Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 28 stycznia 2020 r. na żądanie Pani Joanny Szulżyk, zam. Białystok, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na „Budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych” na nieruchomości Nr geod. 76 we wsi Złota Wieś.

Czarna Białostocka, dn. 24 lutego 2020 roku

 RI.6220.6.2020

 Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z art. 49 i 61 §1 i §4 k.p.a. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 28 stycznia 2020 r. zostało wszczęte na żądanie Pani Joanny Szulżyk, zam. Białystok, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na „Budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych” na nieruchomości Nr geod. 76 we wsi Złota Wieś.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 ust. 1 k.p.a. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), informuje się, że w tutejszym Urzędzie w pokoju Nr 202 strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej (http://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl) oraz internetowych bazach danych dostępnych pod adresami: www.wykaz.ekoportal.pl i bazaoos.gdos.gov.pl.

Burmistrz Czarnej Białostockiej

mgr jacek Chrulski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Kupiński

Data wytworzenia: 2020-02-24

Wprowadzający: Piotr Kupiński

Modyfikujący: Piotr Kupiński

Data modyfikacji: 2020-02-24

Opublikował: Piotr Kupiński

Data publikacji: 2020-02-24