Zawiadomienie

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na „Budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych” na nieruchomości Nr geod. 51/5 we wsi Oleszkowo.

Czarna Białostocka, dn. 05 marca 2020 roku

RI.6220.3.2020

Z A W I A D O M I E N I E

Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie z art. 10 § 1 k.p.a. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) informuje o zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na „Budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych” na nieruchomości Nr geod. 51/5 we wsi Oleszkowo, w związku z wnioskiem Pana Dawida Kresso, zam. Czarna Białostocka z dnia 28 stycznia 2020 r. W związku z powyższym informuje się, że w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, w pokoju Nr 202, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej (http://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl) oraz tablicy ogłoszeniowej w siedzibie urzędu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia, ogłoszenia lub udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej (http://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl).

Burmistrz Czarnej Białostokciej

mgr Jacek Chrulski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Kupiński

Data wytworzenia: 2020-03-05

Wprowadzający: Piotr Kupiński

Modyfikujący: Piotr Kupiński

Data modyfikacji: 2020-03-05

Opublikował: Piotr Kupiński

Data publikacji: 2020-03-05