Zawiadomienie

Zawiadomienie o o zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na „Budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną i zjazdami wraz z podziałem istniejącej działki na działki budowlane i działki pod drogi dojazdowe wewnętrzne” na nieruchomości Nr geod. 351 w Czarnej Białostockiej.

Czarna Białostocka, dn. 12 marca 2020 roku

 RI.6220.5.2020

 Z A W I A D O M I E N I E

 

Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie z art. 10 § 1 k.p.a. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 t.j.) informuje o zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na „Budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną i zjazdami wraz z podziałem istniejącej działki na działki budowlane i działki pod drogi dojazdowe wewnętrzne” na nieruchomości Nr geod. 351 w Czarnej Białostockiej, w związku z wnioskiem Pana Janusza Markowskiego, zam. Czarna Białostocka, z dnia 14 lutego 2020 r. W związku z powyższym informuje się, że w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, w pokoju Nr 202, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej (http://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl) oraz tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia, ogłoszenia lub udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej (http://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl) oraz tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej.

Burmistrz Czarnej Białostockiej

mgr Jacek Chrulski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Kupiński

Data wytworzenia: 2020-03-12

Wprowadzający: Piotr Kupiński

Modyfikujący: Piotr Kupiński

Data modyfikacji: 2020-03-12

Opublikował: Piotr Kupiński

Data publikacji: 2020-03-12