Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 02 lipca 2020 r. na żądanie Firmy Handlowej „Sakowicz” Grzegorz Sakowicz z/s w Czarnej Białostockiej, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na utworzeniu punktu do zbierania złomu i innych odpadów na nieruchomości Nr geod. 1594/10 w obrębie geod. Czarna Białostocka.

Czarna Białostocka, dn. 13 lipca 2020 roku

 RI.6220.10.2020

 Z A W I A D O M I E N I E

 Zgodnie z art. 49, 61 §1 i §4 k.p.a. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 1 i 2 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 02 lipca 2020 r. zostało wszczęte na żądanie Firmy Handlowej „Sakowicz” Grzegorz Sakowicz z/s w Czarnej Białostockiej, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na utworzeniu punktu do zbierania złomu i innych odpadów na nieruchomości Nr geod. 1594/10 w obrębie geod. Czarna Białostocka, w związku z wnioskiem Firmy Handlowej „Sakowicz” Grzegorz Sakowicz, z dnia 02 lipca 2020 r.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 ust. 1 k.p.a. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), informuje się, że w tutejszym Urzędzie w pokoju Nr 202 strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej (http://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl) oraz internetowych bazach danych dostępnych pod adresami: www.wykaz.ekoportal.pl i bazaoos.gdos.gov.pl.

Burmistrz Czarnej Białostockiej

mgr Jacek Chrulski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Kupiński

Data wytworzenia: 2020-07-13

Wprowadzający: Piotr Kupiński

Modyfikujący: Piotr Kupiński

Data modyfikacji: 2020-07-13

Opublikował: Piotr Kupiński

Data publikacji: 2020-07-13