GP.6733.3.2018 OBWIESZCZENIE o postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Klimki

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) w związku z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamiam

o postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: GP.6733.3.2018, na przedsięwzięcie pn.: budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1kV – napowietrznej linii oświetlenia ulicznego kat. XXVI przewidziana do realizacji na częściach działek o numerach ewidencyjnych: 145, 85, 81 i 86 położonych w obrębie geodezyjnym Klimki, gm. Czarna Białostocka wydanych przez:

  • Starostę Powiatu Białostockiego – postanowienie z dnia 05 grudnia 2018 r., znak: GKNIII.6124.13.48.2018, uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku – poprzez niezajęcie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzgodnień,
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - poprzez niezajęcie stanowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzgodnień.
  • Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku – postanowienie z dnia 29 listopada 2018 r., znak: PZD-II-ST/D-7240/508/2018 uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią postanowień i z innymi aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A, pok. nr 111, od dnia 18.12.2018 r. do dnia 01.01.2018 r.

Po wyżej wymienionym terminie zostanie wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Abramowicz

Data wytworzenia: 2018-12-18

Wprowadzający: Beata Abramowicz

Modyfikujący: Beata Abramowicz

Data modyfikacji: 2018-12-18

Opublikował: Beata Abramowicz

Data publikacji: 2018-12-18