GP.6733.4.2018 obwieszczenie o postanowieniach uzgadniających projekt decyzji LCP

Czarna Białostocka, dn. 04 stycznia 2019 r.

 

GP.6733.4.2018

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) w związku z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),

zawiadamiam

o postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: GP.6733.4.2018, na przedsięwzięcie pn.: budowa sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia drogi powiatowej 1422B w m. Wólka Ratowiecka wraz z rozbiórką i budową odcinków sieci wodociągowej w związku z przebudową drogi powiatowej, przewidziane do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 369/3, 391/2 i 370/1, położonych w obrębie geodezyjnym Wólka Ratowiecka, gm. Czarna Białostocka wydanych przez:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku – poprzez niezajęcie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzgodnień,
  • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – postanowienie z dnia 28 grudnia 2018 r., znak: BI.RUZ.434.87.2018.RK uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią postanowień i z innymi aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A, pok. nr 111, od dnia 04.01.2019 r. do dnia 18.01.2019 r.

Po wyżej wymienionym terminie zostanie wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Abramowicz

Data wytworzenia: 2019-01-04

Wprowadzający: Beata Abramowicz

Modyfikujący: Beata Abramowicz

Data modyfikacji: 2019-01-04

Opublikował: Beata Abramowicz

Data publikacji: 2019-01-04