Obwieszczenie AR.6740.3.43.2017

AR. 6740. 3. 43. 2017

O B W I E S Z C Z E N I E

 

          Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 13.12.2017 r., po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Czarnej Białostockiej, złożonego w dniu 22.09.2017 r., doprecyzowanego w dniach 02.11.2017 r. i 29.11.2017 r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową dróg gminnych ul. Cichej i  Łąkowej w Czarnej Białostockiej wraz z sięgaczami i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach: jednostka ewidencyjna:  Miasto Czarna Białostocka: Obręb 44 – Czarna Białostocka, działki nr geod.: 868/7; 853/2; 868/1; 871; 840/2; 864; 865/4; 862/8; 816; 854/5; 854/3; 1190/1; 1189/1; 1188/1; 1187/1; 1186/3; 815/1; 1186/5; 1185/1; 813/1; 1184/1; 1181/1; 812/1; 811/1; 1180/1; 1180/16; 1180/20; 1180/18; 810/20; 810/22; 810/1; 1176/1; 815/18; 831/2; 830/1; 815/3; 801; 824; 815/10; 814/3; 2221/6; 800/3; 731/1; 800/1; 790/3; 731

wraz z  ograniczeniem w korzystaniu z działek (czasowe zajęcie):

Jednostka ewidencyjna:  Miasto Czarna Białostocka: Obręb 44 – Czarna Białostocka, działki nr geod.:

1162/4 - w celu wybudowania wylotu W2 kanalizacji deszczowej oraz oczyszczenia i wyprofilowania rowu odwadniającego,
815/8; 827; 828; 829; 815/14; 831/1; 815/19; 815/22; 815/23; 815/25; 813/10; 812/11; 811/10; 810/18; 810/19 - w celu dowiązania zjazdów do terenu,
873, 873/1, 1057/1 – w celu przebudowy dróg innej kategorii,
802/1; 2221/7 (z podziału działki 2221/1) – w celu przebudowy przyłączy nap. linii nn.

Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje:

 • budowę nawierzchni jezdni, chodników i zatok postojowych;
 • budowę i przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi;
 • budowę rowów przydrożnych;
 • budowę zjazdów;
 • budowę przepustów;
 • usunięcie drzew i krzewów;
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi z wylotami do rowów;
 • przebudowę sieci wodociągowej - hydranty;
 • przebudowę sieci telekomunikacyjnych;
 • przebudowę napowietrznej sieci energetycznej;
 • budowę kablowej linii oświetlenia drogowego;

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

Obręb 44 – Czarna Białostocka, j. ewid. miasto  Czarna Białostocka:

- nr geod. 853 na działki nr 853/2; 853/1

- nr geod. 868/2 na działki nr 868/7; 868/8

- nr geod. 1180/9 na działki nr 1180/16; 1180/17

- nr geod. 1180/10 na działki nr 1180/20; 1180/21

- nr geod. 1180/15 na działki nr 1180/18; 1180/19

- nr geod. 1176 na działki nr 1176/1; 1176/2

- nr geod. 2221/1 na działki nr 2221/6; 2221/7

- nr geod. 800/2 na działki nr 800/3; 800/4.

Działki przewidziane do włączenia w pas drogowy:

Drogi gminnej nr 104908B – ul. Łąkowa obręb 44 – Czarna Białostocka, j. ewid. miasto  Czarna Białostocka: 853/2; 868/7; 1180/16; 1180/20; 1180/18; 1176/1.

Drogi gminnej nr 104897B – ul. Cicha obręb 44 – Czarna Białostocka, j. ewid. miasto  Czarna Białostocka: 800/3; 2221/6.

 

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury,  ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 305, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400.

 

          Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej.

z up. Starosty E. Karina Kurzewska Dyrektor Wydziału Architektury

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Sebastian Pietrasz

Data wytworzenia: 2017-12-19

Wprowadzający: Sebastian Pietrasz

Modyfikujący: Sebastian Pietrasz

Data modyfikacji: 2017-12-19

Opublikował: Sebastian Pietrasz

Data publikacji: 2017-12-19