Obwieszczenie AR.6740.3.44.2017 z dnia 30.05.2019 r.

Starosta

Powiatu Białostockiego

   AR. 6740. 3. 44. 2017

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 30.05.2019 r.

  Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że po ponowie prowadzonym postępowaniu administracyjnym, w dniu 22.05.2019 r., wydał decyzję znak: AR.6740.3.44.2017 udzielającą Burmistrzowi Czarnej Białostockiej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową drogi gminnej ul. Zagórnej w Czarnej Białostockiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, na działkach: 1377/1; 1393/1; 1378/1; 1379/1; 204/2; 1380/1; 1394/1; 1381/1; 1395/6; 1382/1; 1383/7; 1395/8; 1383/9; 1395/10; 1383/5; 1395/12; 1396/5; 1392; 1384/4; 1384/6; 1385/3; 1385/5; 1386/1; 1397/1; 1387/1; 1398/1; 1388/1; 1399/1; 1389/6; 1389/8; 1389/10; 1400/3; 1400/5; 1390/1; 1401/1; 1391/1; 1402/3; 1403/3; 1329; 1463/1; 1422/1; 1420; 207/2; 2212; 2213; 1452/1; 1451/1; 2214; 2220; 1442/2; 1436/2; 1434/1; 1435/1 – obręb 44 m. Czarna Białostocka, jednostka ewid. - m. Czarna Białostocka, wraz z ograniczeniem w korzystaniu z działek (czasowe zajęcie):

- dz. nr 1292 - dowiązanie nawierzchnią jezdni i chodnika do DK 19,

- dz. nr 1463/1 - dowiązanie nawierzchnią jezdni i chodnika do drogi gruntowej ul. Borówkowej oraz budowę przyłączy kanalizacji deszczowej, obręb 44 m. Czarna Białostocka, - jednostka ewid. - m. Czarna Białostocka.

Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje:

przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi,

budowa nawierzchni jezdni i chodników,

budowę sieci kanalizacji deszczowej,

budowę studni chłonnych,

przebudowę sieci wodociągowej – hydrantów,

przebudowę sieci elektroenergetycznej oświetleniowej,

budowę sieci telekomunikacyjnej,

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

obręb 44 m. Czarna białostocka  j. ewid. gm. Czarna Białostocka:

nr geod. 1377 na działki nr 1377/1; i 1377/2, nr geod. 1393 na działki nr 1393/1 i 1393/2, nr geod. 1378 na działki nr 1378/1 i 1378/2, nr geod. 1379 na działki nr 1379/1 i 1379/2, nr geod. 204/1 na działki nr 204/2 i 204/3, nr geod. 1380 na działki nr 1380/1 i 1380/2, nr geod. 1394 na działki nr 1394/1 i 1394/2, nr geod. 1381 na działki nr 1381/1 i 1381/2, nr geod. 1395/1 na działki nr 1395/6 i 1395/7, nr geod. 1382 na działki nr 1382/1 i 1382/2, nr geod. 1383/3 na działki nr 1383/7 i 1383/8, nr geod. 1395/3 na działki nr 1395/8 i 1395/9, nr geod. 1383/4 na działki nr 1383/9 i 1383/10, nr geod. 1395/4 na działki nr 1395/10 i 1395/11, nr geod. 1383/2 na działki nr 1383/5 i 1383/6, nr geod. 1395/5 na działki nr 1395/12 i 1395/13, nr geod. 1396/2 na działki nr 1396/5 i 1396/6, nr geod. 1384/1 na działki nr 1384/4 i 1384/5, nr geod. 1384/3 na działki nr 1384/6 i 1384/7, nr geod. 1385/1 na działki nr 1385/3 i 1385/4, nr geod. 1385/2 na działki nr 1385/5 i 1385/6, nr geod. 1386 na działki nr 1386/1 i 1386/2, nr geod. 1397 na działki nr 1397/1 i 1397/2, nr geod. 1387 na działki nr 1387/1 i 1387/2, nr geod. 1388 na działki nr 1388/1 i 1388/2, nr geod. 1398 na działki nr 1398/1 i 1398/2, nr geod. 1399 na działki nr 1399/1 i 1399/2, nr geod. 1389/3 na działki nr 1389/6 i 1389/7, nr geod. 1389/4 na działki nr 1389/8 i 1389/9, nr geod. 1389/5 na działki nr 1389/10 i 1389/11, nr geod. 1400/1 na działki nr 1400/3 i 1400/4, nr geod. 1400/2 na działki nr 1400/5 i 1400/6, nr geod. 1390 na działki nr 1390/1 i 1390/2, nr geod. 1401 na działki nr 1401/1 i 1401/2, nr geod. 1402/1 na działki nr 1402/3 i 1402/4, nr geod. 1403/1 na działki nr 1403/3 i 1403/4, nr geod. 1391 na działki nr 1391/1 i 1391/2, nr geod. 1422 na działki nr 1422/1 i 1422/2, nr geod. 1452 na działki nr 1452/1 i 1452/2, nr geod. 1451 na działki nr 1451/1 i 1451/2, nr geod. 1435 na działki nr 1435/1 i 1435/2.

Działki przewidziane do włączenia w pas drogowy:

obręb 44 m. Czarna białostocka  j. ewid. gm. Czarna Białostocka:

1377/1; 1393/1; 1378/1; 1379/1; 204/2; 1380/1; 1394/1; 1381/1; 1395/6; 1382/1; 1383/7; 1395/8; 1383/9; 1395/10; 1383/5; 1395/12; 1396/5; 1392; 1384/4; 1384/6; 1385/3; 1385/5; 1386/1; 1397/1; 1387/1; 1398/1; 1388/1; 1399/1; 1389/6; 1389/8; 1389/10; 1400/3; 1400/5; 1390/1; 1401/1; 1391/1; 1402/3; 1403/3; 1463/1; 1422/1; 2212; 1452/1; 1451/1; 2214; 1442/2; 1436/2; 1435/1, 207/2.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury,  ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 305, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400.

          Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej.

 Z up. STAROSTY

 

  1. Karina Kurzewska

DYREKTOR WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Sebastian Pietrasz

Data wytworzenia: 2019-05-30

Wprowadzający: Sebastian Pietrasz

Modyfikujący: Sebastian Pietrasz

Data modyfikacji: 2019-05-30

Opublikował: Sebastian Pietrasz

Data publikacji: 2019-05-30