Obwieszczenie II o wydaniu decyzji AR.6740.3.23.2016

AR. 6740. 3. 23. 2016

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że po ponowie prowadzonym postępowaniu administracyjnym, w dniu 29.12.2016 r., wydał decyzję znak: AR.6740.3.23.2016 udzielającą Burmistrzowi Czarnej Białostockiej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę i przebudowę ulicy Świerkowej – drogi gminnej Nr 104909B w Czarnej Białostockiej wraz ze skrzyżowaniem (w zakresie: jezdni, chodników, zjazdów, ciągu pieszo-jezdnego, rowów przydrożnych, studni chłonnych, oświetlenia drogowego) wraz z przebudową kablowych linii elektroenergetycznych SN 15kV i nn 0,4kV oraz napowietrznej linii elektroenergetycznej nn 0,4kV, na działkach o nr ewid.: 246/2, 239/10, 239/14 (z podziału działki 239/4), 239/7, 246/4 (z podziału działki 246/1), 36, 64, 53, 51/1, 46/1, 36/1, 40/1 (z podziału działki 40), 37/1 (z podziału działki 37), 33/1 (z podziału działki 33), 34/3 (z podziału działki 34/1), 34/6 (z podziału działki 34/2), 35, 38/2 (z podziału działki 38), 38/3 (z podziału działki 38), 33/3 (z podziału działki 33), 4, 32/2 (z podziału działki 32), 31/4 (z podziału działki 31/1), 31/6 (z podziału działki 31/2), 30/6 (z podziału działki 30/1), 30/4 (z podziału działki 30/2), 29, 28/2 (z podziału działki 28), 27/1 (z podziału działki 27), 25/1 (z podziału działki 25), 23/1 (z podziału działki 23), 21/1 (z podziału działki 21), 19/1 (z podziału działki 19), 6 – obręb Czarna Białostocka, w zakresie oznaczonym na mapie linią koloru różowego oraz liczbami 1 – 157, z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

Obręb Czarna Białostocka:

- nr geod. 239/4 na działki nr 239/14, 239/15,       - nr geod. 246/1 na działki nr 246/4 i 246/3,

- nr geod. 40 na działki nr 40/1 i 40/2,                   - nr geod. 37 na działki nr 37/1 i 37/2,

- nr geod. 33 na działki nr 33/1, 33/3 i 33/2,         - nr geod. 34/1 na działki nr 34/3 i 34/4,

- nr geod. 34/2 na działki nr 34/6 i 34/5,                 - nr geod. 38 na działki nr 38/2, 38/3 i 38/1,

- nr geod. 32 na działki nr 32/2 i 32/1,                   - nr geod. 31/1 na działki nr 31/4 i 31/3,

- nr geod. 31/2 na działki nr 31/6 i 31/5,                 - nr geod. 30/1 na działki nr 30/6 i 30/5,

- nr geod. 28 na działki nr 28/2 i 28/1,                   - nr geod. 27 na działki nr 27/1 i 27/2,

- nr geod. 25 na działki nr 25/1 i 25/2,                   - nr geod. 23 na działki nr 23/1 i 23/2,

- nr geod. 21 na działki nr 21/1 i 21/2,                   - nr geod. 19 na działki nr 19/1 i 19/2,                         

- nr geod. 30/2 na działki nr 30/4 i 30/3.

 

Działki przewidziane do włączenia w pas drogi gminnej:

nr 239/14, 40/1, 33/1, 33/3, 34/6, 32/2, 31/6, 28/2, 25/1, 21/1, 30/4, 246/4, 37/1, 34/3, 38/2, 38/3, 31/4, 30/6, 27/1, 23/1, 19/1, 29, 46/1, 239/7 obręb Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 305, od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1400.

         Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: E. Karina Kurzewska Dyrektor Wydziału Architektury

Data wytworzenia: 2017-01-04

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2017-01-04

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2017-01-04