Obwieszczenie o wszczęciu postępowania AR.6740.3.29.2017

AR.6740. 3. 29. 2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Czarnej Białostockiej, złożony w  dniu 31.05.2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej Nr 1420B – ul. Świerkowa w Czarnej Białostockiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego i zjazdów, rozbudowy przepustu wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na o nr  geodezyjnych: 229/10, 229/30, 1581/8, 229/23, 1583/5, 1583/12, 239/10, 239/17, 239/19 obręb 44 Czarna Białostocka, jednostka ewidencyjna miasto Czarna Białostocka.

Zakres robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym obejmuje:

  1. budowę ciągów pieszo-rowerowych i zjazdów,
  2. rozbudowę istniejącego przepustu w km 0+202,80,
  3. budowę prefabrykowanej studni rewizyjnej z wylotami bocznymi i prefabrykowanymi osadnikami na

   wylotach,

  1. wycinkę drzew i krzewów,

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

Obręb 44 Czarna Białostocka jedn. ewidencyjna m. Czarna Białostocka:

- nr geod. 229/19 na działki nr 229/22 i 229/23

- nr geod. 1583/7 na działki nr 1583/11  i 1583/12

- nr geod. 239/15 na działki nr 239/19 i 239/18

- nr geod. 239/11 na działki nr 239/17 i 239/16.

 

Działki przewidziane do włączenia w pas drogowy drogi powiatowej nr 1420B ul. Świerkowa:

nr geod. 229/30, 1581/8, 229/23, 1583/5, 1583/12, 239/17, 239/19 obręb 44 Czarna Białostocka, jednostka ewidencyjna miasto Czarna Białostocka.

 

Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. od dnia   11.07.2017 r.  do dnia   25.07.2017 r.

            W terminie do dnia 01.08.2017 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2 w Białymstoku, pok. 305, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Sebastian Pietrasz

Data wytworzenia: 2017-07-11

Wprowadzający: Sebastian Pietrasz

Modyfikujący: Sebastian Pietrasz

Data modyfikacji: 2017-07-11

Opublikował: Sebastian Pietrasz

Data publikacji: 2017-07-11