Obwieszczenie o wszczęciu postępowania AR.6740.3.44.2017

AR.6740. 3. 44. 2017

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Czarnej Białostockiej, złożony w dniu 22.09.2017 r., doprecyzowany w dniu 02.11.2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową drogi gminnej ul. Zagórnej w Czarnej Białostockiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, na działkach: 1377/1; 1393/1; 1378/1; 1379/1; 204/2; 1380/1; 1394/1; 1381/1; 1395/6; 1382/1; 1383/7; 1395/8; 1383/9; 1395/10; 1383/5; 1395/12; 1396/5; 1392; 1384/4; 1384/6; 1385/3; 1385/5; 1396/3; 1386/1; 1397/1; 1387/1; 1398/1; 1388/1; 1399/1; 1389/6; 1389/8; 1389/10; 1400/3; 1400/5; 1390/1; 1401/1; 1391/1; 1402/3; 1403/3; 1329; 1463/1; 1422/1; 1420; 207/2; 2212; 2213; 1452/1; 1451/1; 2214; 2220; 1442/2; 1436/2; 1434/1; 1435/1 – obręb 44 m. Czarna Białostocka, jednostka ewid. - m. Czarna Białostocka,

wraz z ograniczeniem w korzystaniu z działek (czasowe zajęcie):

- dz. nr 1292 - dowiązanie nawierzchnią jezdni i chodnika do DK 19,

- dz. nr 1463/1 - dowiązanie nawierzchnią jezdni i chodnika do drogi gruntowej ul. Borówkowej oraz budowę przyłączy kanalizacji deszczowej, obręb 44 m. Czarna Białostocka, - jednostka ewid. - m. Czarna Białostocka.

Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje:

przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi,

budowa nawierzchni jezdni i chodników,

budowę sieci kanalizacji deszczowej,

budowę studni chłonnych,

przebudowę sieci wodociągowej – hydrantów,

przebudowę sieci elektroenergetycznej oświetleniowej,

budowę sieci telekomunikacyjnej,

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

obręb 44 m. Czarna białostocka  j. ewid. gm. Czarna Białostocka:

- nr geod. 1377 na działki nr 1377/1; i 1377/2,             - nr geod. 1393 na działki nr 1393/1 i 1393/2,

- nr geod. 1378 na działki nr 1378/1 i 1378/2,              - nr geod. 1379 na działki nr 1379/1 i 1379/2,

- nr geod. 204/1 na działki nr 204/2 i 204/3,                 - nr geod. 1380 na działki nr 1380/1 i 1380/2,

- nr geod. 1394 na działki nr 1394/1 i 1394/2,               - nr geod. 1381 na działki nr 1381/1 i 1381/2,

- nr geod. 1395/1 na działki nr 1395/6 i 1395/7,            - nr geod. 1382 na działki nr 1382/1 i 1382/2,

- nr geod. 1383/3 na działki nr 1383/7 i 1383/8,            - nr geod. 1395/3 na działki nr 1395/8 i 1395/9,

- nr geod. 1383/4 na działki nr 1383/9 i 1383/10,           - nr geod. 1395/4 na działki nr 1395/10 i 1395/11,

- nr geod. 1383/2 na działki nr 1383/5 i 1383/6,             - nr geod. 1395/5 na działki nr 1395/12 i 1395/13,

- nr geod. 1396/2 na działki nr 1396/5 i 1396/6,             - nr geod. 1384/1 na działki nr 1384/4 i 1384/5,

- nr geod. 1384/3 na działki nr 1384/6 i 1384/7,             - nr geod. 1385/1 na działki nr 1385/3 i 1385/4,

- nr geod. 1385/2 na działki nr 1385/5 i 1385/6,             - nr geod. 1396/1 na działki nr 1396/3 i 1396/4,

- nr geod. 1386 na działki nr 1386/1 i 1386/2,                - nr geod. 1397 na działki nr 1397/1 i 1397/2,

- nr geod. 1387 na działki nr 1387/1 i 1387/2,                - nr geod. 1388 na działki nr 1388/1 i 1388/2,

- nr geod. 1398 na działki nr 1398/1 i 1398/2,                - nr geod. 1399 na działki nr 1399/1 i 1399/2,

- nr geod. 1389/3 na działki nr 1389/6 i 1389/7,             - nr geod. 1389/4 na działki nr 1389/8 i 1389/9,

- nr geod. 1389/5 na działki nr 1389/10 i 1389/11,         - nr geod. 1400/1 na działki nr 1400/3 i 1400/4,

- nr geod. 1400/2 na działki nr 1400/5 i 1400/6,             - nr geod. 1390 na działki nr 1390/1 i 1390/2,

- nr geod. 1401 na działki nr 1401/1 i 1401/2,                - nr geod. 1402/1 na działki nr 1402/3 i 1402/4,

- nr geod. 1403/1 na działki nr 1403/3 i 1403/4,             - nr geod. 1391 na działki nr 1391/1 i 1391/2,

- nr geod. 1422 na działki nr 1422/1 i 1422/2,                - nr geod. 1452 na działki nr 1452/1 i 1452/2,

- nr geod. 1451 na działki nr 1451/1 i 1451/2,                - nr geod. 1435 na działki nr 1435/1 i 1435/2.

Działki przewidziane do włączenia w pas drogowy:

obręb 44 m. Czarna białostocka  j. ewid. gm. Czarna Białostocka:

1377/1; 1393/1; 1378/1; 1379/1; 204/2; 1380/1; 1394/1; 1381/1; 1395/6; 1382/1; 1383/7; 1395/8; 1383/9; 1395/10; 1383/5; 1395/12; 1396/5; 1392; 1384/4; 1384/6; 1385/3; 1385/5; 1396/3; 1386/1; 1397/1; 1387/1; 1398/1; 1388/1; 1399/1; 1389/6; 1389/8; 1389/10; 1400/3; 1400/5; 1390/1; 1401/1; 1391/1; 1402/3; 1403/3; 1463/1; 1422/1; 2212; 1452/1; 1451/1; 2214; 1442/2; 1436/2; 1435/1, 207/2.

Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. od dnia 10.11.2017 r.  do dnia 24.11.2017 r.

            W terminie do dnia 01.12.2017 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2 w Białymstoku, pok. 305, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

 z up. Starosty E. Karina Kurzewska Dyrektor Wydziału Architektury.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Sebastian Pietrasz

Data wytworzenia: 2017-11-10

Wprowadzający: Sebastian Pietrasz

Modyfikujący: Sebastian Pietrasz

Data modyfikacji: 2017-11-10

Opublikował: Sebastian Pietrasz

Data publikacji: 2017-11-10