Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ZRID AR.6740.3.12.2021

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: budowę ulic: Brzozowej, Świerkowej, Dębowej, Klonowej, Jesionowej, Grabowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na osiedlu Pierekały w Czarnej Białostockiej

AR.6740. 3. 12. 2021

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 23.07.2021 r.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Gminy Czarnej Białostockiej reprezentowanego przez Łukasza Milewskiego, złożony w dniu 10.06.2021 r., uzupełniony w dniu 19.07.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: budowę ulic: Brzozowej, Świerkowej, Dębowej, Klonowej, Jesionowej, Grabowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na osiedlu Pierekały w Czarnej Białostockiej na działkach nr geod: 64; 239/7; 143; 126; 1594/1; 125; 1595/2; 1595/4; 1594/25; 57/3; 52/1; 51/6; 53; 51/1; 36; 36/1; 54/1; 63; 70; 80; 99 – Obręb 044 Czarna Białostocka; j. ewid. m. Czarna Białostocka. Działki, z których korzystanie będzie ograniczone: 239/10 – przebudowa drogi innej kategorii; 51/11; 142 – budowa zjazdu; 71 – budowa sieci kanalizacji deszczowej – Obręb 044 Czarna Białostocka; j. ewid. m. Czarna Białostocka.

Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje: budowę jezdni, chodników,  opasek i pobocza, budowę ciągu pieszo rowerowego, budowę zjazdów, budowę rowu przydrożnego, budowę sieci kanalizacji deszczowej - studnie chłonne wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi, przebudowę sieci wodociągowej – hydranty, przebudowę kablowych sieci energetycznych, budowę oświetlenia drogowego, przebudowę sieci telekomunikacyjnych, wycinkę drzew i krzewów, z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości: Obręb 044 Czarna Białostocka; j. ewid. m. Czarna Białostocka nr geod. 54 na działki nr 54/1 i 54/2; nr geod. 52 na działki nr 52/1 i 52/2; nr geod. 57/2 na działki nr 57/3 i 57/4; nr geod. 1595/3 na działki nr 1595/4 i 1595/5; nr geod. 1594/15 na działki nr 1594/25 i 1594/26. Działki przewidziane do włączenia w pasy dróg gminnych: 239/7; 1594/1; 1595/2; 1595/4; 1594/25; 57/3; 52/1; 51/6; 54/1 obręb 044 Czarna Białostocka; j. ewid. m. Czarna Białostocka.

Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. od dnia 23.07.2021 r.  do dnia 06.08.2021 r. W terminie do dnia 13.08.2021 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, skorzystanie z ww. uprawnienia jest możliwe wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty TELEFONICZNIE POD NUMEREM 085 740 39 25.

 

Z up. STAROSTY

  Karina Kurzewska

DYREKTOR WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Powiatu Białostockiego

Data wytworzenia: 2021-07-23

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2021-07-23

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2021-07-23